msds
osgb
etiketleme kilitleme

Çalışan Temsilcisi Sayısı ve Görevleri

İşyerlerinde çalışanların iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine katılımını sağlamak isg kültürü oluşturmak açısından çok önemlidir. Çalışan temsilcisi de bu amaçla oluşturulmuş bir kavramdır.

Çalışan temsilcisi, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda çalışanları temsil eden kişi olarak tanımlanır.

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu, her işyerinde çalışan temsilcisi bulunmasını zorunlu kılmaktadır.

Çalışan Temsilcisinin Görev ve Sorumlulukları

Çalışan temsilcisi kavram olarak iş sağlığı ve güvenliği konularında çalışanları temsil etmekle görevlidir. Bu temsil görevi çalışanlar ve işveren arasında iletişim kurarak yapılması esastır. Çalışan temsilcisi aynı zamanda işçi temsilcisi olarak da bilinmektedir.

Çalışan temsilcisi görevleri “İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ” ile düzenlenmiştir.

Buna göre çalışan temsilcisi görevleri;

 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma,
 • Çalışmaları izleme,
 • Tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için tedbir alınmasını isteme,
 • Tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etme.

Çalışan temsilcisi bu tebliğ’de belirtilen görevler haricinde iş sağlığı güvenliği kurulu bulunan işyerlerinde kurulun daimi üyesi olarak görev alır.

Çalışan temsilcileri aynı zamanda risk değerlendirme çalışmasına da katılarak risk değerlendirme raporunda yer alırlar.

Çalışan Temsilcisi Sayısı Nasıl Belirlenir?

Çalışan temsilcisi sayısı işyerinde çalışan kişi sayısına göre belirlenir. Aşağıdaki tabloda kaç kişi için kaç tane çalışan temsilcisi olması gerektiğini görebilirsiniz.

Çalışan SayısıÇalışan Temsilcisi Sayısı
2 – 501
51 – 1002
101 – 5003
501 – 10004
1001 – 20005
2001 ve üzeri6

Çalışan Temsilcilerinin Seçilmesi

Çalışan temsilcileri seçim veya atama yolu ile belirlenebilir. Çalışan temsilcisi seçimleri işyerindeki çalışanların en az yarıdan bir fazlasının katılacağı gizli oylamayla yapılır.

Çalışan temsilcisi seçimi en az 7 gün önceden işveren tarafından yazılı olarak ilan edilir. Bu süre içinde çalışan temsilcisi olma niteliklerini taşıyan çalışanlar çalışan temsilcisi adayı olabilirler.

Çalışan temsilcisi adayı sayısı işyerinde zorunlu çalışan temsilcisi sayısının üç katından fazla olamaz. Yani 60 çalışanı olan bir işyerinde en fazla 6 kişi çalışan temsilcisi adayı olabilir.

Seçilmiş çalışan temsilcisinin, herhangi bir nedenle görevinden ayrılması durumunda, daha önce yapılan seçim sonuçlarına göre en fazla oy alan sıradaki aday atanır.

Oylama ile seçilen çalışan temsilcilerinin görev süresi 5 yıldır.

Çalışan temsilcisi seçim duyurusu sonrasında makul süre içinde çalışan temsilcisi adayı çıkmaması halinde işveren çalışan temsilcisi olma şartlarına uygun çalışanlar arasından atama yolu ile çalışan temsilcisi belirleyebilir.

Belirlenen çalışan temsilcilerine görevleri çalışan temsilcisi atama yazısı ile tebliğ edilmelidir.

Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri

Bir çalışanın çalışan temsilcisi olabilmesi için aşağıdaki niteliklere sahip olması zorunludur:

 • İşyerinin tam süreli daimi çalışanı olması,
 • En az 3 yıllık iş deneyiminin bulunması,
 • En az ortaokul düzeyinde öğrenim görmüş olması

Çalışan Temsilcisi Eğitimi

Çalışan temsilcileri iş sağlığı ve güvenliği konularında özel olarak eğitilmelidirler. Bu eğitimler işveren veya işveren tarafından görevlendirilmiş bir kişi tarafından yapılabilir. Eğitimi veren kişinin isg konusunda yeterli bilgiye sahip olması gerekir.

Çalışan temsilcisi eğitimleri aşağıdaki konuları içerebilir;

 • Çalışanların iş kanunundan doğan hakları
 • İsg mevzuatı
 • Risk değerlendirme
 • Acil durumlar
 • İş sağlığı ve güvenliği kurul çalışmaları

Bu içerik İsgnedir.com yazarı tarafından oluşturulmuştur. İsgnedir.com`un belirtmiş olduğu “İçerik Kullanım İzinleri”ne bağlı kalmak kaydıyla kullanabilirsiniz.

Bu içerik İsgnedir.com yazarı tarafından oluşturulmuştur. İsgnedir.com`un belirtmiş olduğu “İçerik Kullanım İzinleri”ne bağlı kalmak kaydıyla kullanabilirsiniz.