msds
osgb
etiketleme

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Çıkmış Sorular

Sağlıklı Yaşam

İş güvenliği sınavlarına hazırlanmanın en iyi yollarından biri de geçmiş yıllardaki sınavlarda çıkan soruları çözmektir.

Aşağıdaki testte 2010 yılından itibaren a sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında çıkmış soruları çözebilirsiniz. Testi her başlattığınızda soru havuzu içinden rastgele 50 soru karşınıza gelecektir. Geçmiş yıllarda sınavlar 100 soru üzerinden olsa da güncel uygulamaya uygun olması açısından 50 soru olarak düzenlenmiştir.

Soruların altında konu ile ilgili bilgi sayfalarına verilen linklere tıklayarak o konuda daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

SORULAR

1. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, tam zamanlı çalışan ebeveyn işçilerin kısmi süreli çalışma talebinde bulunmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Çıktığı Sınav: 2022 A Sınıfı (Mayıs)

 
 
 
 
 

2. Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisinde çocuk işçiler çalıştırılamaz?

Çıktığı Sınav: 2021 A Sınıfı

 
 
 
 
 

3. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre, iş kazası bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverene uygulanacak idari para cezası aşağıdakilerin hangisi tarafından verilir?

Çıktığı Sınav: 2019 A Sınıfı

 
 
 
 
 

4. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik’e göre Sosyal Güvenlik Kurumu, üçer aylık dönemler hâlinde hesaplanan hizmet bedeli tutarını, dönem sonundaki tutarları takip eden kaçıncı ayın sonunda işverene öder?

Çıktığı Sınav: 2019 A Sınıfı

 
 
 
 
 

5. Binalarda yangın ve diğer acil hâl tahliyelerinde kullanılacak kaçış yollarının belirlenmesi gerekir.

Buna göre 2020 yılında inşa edilmiş bir binanın kaçış yolu kapılarıyla ilgili,

I. En çok 110 N’lik bir kuvvetle açılabilecek şekilde tasarlanmalıdır.
II. Dönel kapılar ile turnikeler, çıkış kapısı olarak kullanılmalıdır.
III. El ile açılması ve kilitli tutulmaması gerekir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

Çıktığı Sınav: 2021 A Sınıfı

 
 
 
 
 

6. “İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği 12’nci maddesi uyarınca belirli durumlarda ortaya çıkabilecek yeni risklerin, işyerinin tamamını veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenir.”

Buna göre aşağıdaki hangi durumda risk değerlendirmesinin yenilenmesi gerekmez?

Çıktığı Sınav: 2013 A Sınıfı

 
 
 
 

7. I- Çalışanlara kişisel koruyucu donanım verilmesi

II- Çalışanların tehlike kaynağına göre rotasyona tabi tutulması

III- Tehlike kaynağının ortadan kaldırılması

IV- Tehlikeli kaynak yerine daha az tehlikeli kaynağın ikamesi

Bir risk analizi sonucuna göre planlanan yukarıdaki önlemlerin öncelik sıralaması hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

Çıktığı Sınav: 2013 A Sınıfı

 
 
 
 

8. I. Anayasa Mahkemesi
II. Hâkimler ve Savcılar Kurulu
III. Danıştay

1982 Anayasası’na göre Türkiye Büyük Millet Meclisi, yukarıdakilerden hangilerine üye seçme yetkisine sahiptir?

Çıktığı Sınav: 2022 A Sınıfı (Mayıs)

 
 
 
 
 

9. Yer altı maden ocakları ve benzeri çalışma ortamlarında, ortamdaki radon konsantrasyonunun en az kaç Bq/m3 ü aşması durumunda, havalandırma sistemlerinin kurulması ve etkin çalıştırılması sağlanır?

Çıktığı Sınav: 2019 A Sınıfı

 
 
 
 
 

10. TS 18001’de yer alan “Potansiyel bir uygunsuzluğun veya başka bir istenmeyen durumun sebebinin ortadan kaldırılması için yapılan işlem” ifadesi ile aşağıdaki hangi kavram tanımlanmaktadır?

Çıktığı Sınav: 2013 A Sınıfı

 
 
 
 

11. Aşağıdaki pestisit türü ve etki ettiği zararlı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Pestisit türü / Etki ettiği zararlı

Çıktığı Sınav: 2022 A Sınıfı (Mayıs)

 
 
 
 
 

12. Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği’ne göre sözlü iletişim ile;

I. ışıklı işaret,
II. el işareti,
III. sesli sinyal

işaretlerinden hangileri birlikte kullanılabilir?

Çıktığı Sınav: 2019 A Sınıfı

 
 
 
 
 

13. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, analık hâliyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav: 2020 A Sınıfı

 
 
 
 
 

14. Aşağıdaki iş ekipmanlarından hangisinin azami kontrol periyodu, ilgili standartta herhangi bir süre belirtilmemişse bir yıldan daha kısadır?

Çıktığı Sınav: 2020 A Sınıfı

 
 
 
 
 

15. Kristalize silisyum dioksitin neden olduğu ve genellikle madencilerde görülen hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

Çıktığı Sınav: 2020 A Sınıfı

 
 
 
 
 

16. Etiketinde “H261: Su ile temas ettiğinde yanıcı gazlar yayar.” ifadesi bulunan kimyasal maddeler su veya su buharı ile tepkimeye girerek yanıcı gazlar oluşturur.

Buna göre;

I. sodyum (Na),
II. sodyum hidrür (NaH),
III. sodyum klorür (NaCl)

maddelerinden hangilerinin etiketinde H261 ibaresi bulunmalıdır?

Çıktığı Sınav: 2019 A Sınıfı

 
 
 
 
 

17. Ortam sıcaklığının 40 ºC’nin üzerinde olduğu ergitme ocaklarında yürütülen çalışmalar için;

I. çalışma aralarında sıvı takviyesi yapılması,
II. çalışma hızının yavaş tutulması,
III. işin bedensel yönden ağırlığına göre molaların sıklaştırılıp, sürelerinin uzatılması

uygulamalarından hangileri iş sağlığı ve güvenliği açısından önerilir?

Çıktığı Sınav: 2022 A Sınıfı (Mayıs)

 
 
 
 
 

18. İçi dolu ve kullanıma hazır basınçlı gaz tüpleriyle ilgili,

I. Düşmeye karşı sabitlenmelidir.
II. Boş tüpler ile aynı yerde depolanmamalıdır.
III. Kaldırma ve taşıma işleri elektromıknatısla yapılmalıdır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

Çıktığı Sınav: 2021 A Sınıfı

 
 
 
 
 

19. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre çağrı üzerine çalışmaya dayalı kısmi süreli iş sözleşmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav: 2020 A Sınıfı

 
 
 
 
 

20. İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’e göre;

I. az tehlikeli sınıftaki 2.000 çalışanlı,
II. tehlikeli sınıftaki 500 çalışanlı,
III. çok tehlikeli sınıftaki 250 çalışanlı

iş yerlerinin hangilerinde tam gün çalışacak en az bir iş yeri hekimi görevlendirilmesi zorunludur?

Çıktığı Sınav: 2021 A Sınıfı

 
 
 
 
 

21. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre iş sözleşmesi kapsamında çalışan işçilere ilişkin ücretlerin asgari sınırları en geç kaç yılda bir belirlenir?

Çıktığı Sınav: 2021 A Sınıfı

 
 
 
 
 

22. Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’ne göre cephe iskelelerinde en alt seviyedeki ankrajlar, taban plakasından en fazla kaç metre yükseklikte
olacak şekilde yerleştirilir?

Çıktığı Sınav: 2020 A Sınıfı

 
 
 
 
 

23. 5038 sayılı Kanun’la 07.01.2004 tarihinde onaylanan İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çalışma Ortamına İlişkin ILO Sözleşmesi’nin sayısı kaçtır?

Çıktığı Sınav: 2022 A Sınıfı (Mayıs)

 
 
 
 
 


Bu içerik İsgnedir.com yazarı tarafından oluşturulmuştur. İsgnedir.com`un belirtmiş olduğu “İçerik Kullanım İzinleri”ne bağlı kalmak kaydıyla kullanabilirsiniz.