kaymaz zemin
iş güvenliği uzmanlığı

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Çıkmış Sorular

İş güvenliği sınavlarına hazırlanmanın en iyi yollarından biri de geçmiş yıllardaki sınavlarda çıkan soruları çözmektir.

Aşağıdaki testte 2010 yılından itibaren b sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında çıkmış soruları çözebilirsiniz. Testi her başlattığınızda soru havuzu içinden rastgele 50 soru karşınıza gelecektir. Geçmiş yıllarda sınavlar 100 soru üzerinden olsa da güncel uygulamaya uygun olması açısından 50 soru olarak düzenlenmiştir.

Soruların altında konu ile ilgili bilgi sayfalarına verilen linklere tıklayarak o konuda daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

SORULAR

1. Kişi veya gruplar tarafından gerçekleştirilen ve iş görevleri üzerinde yoğunlaşan analiz şekli aşağıdakilerden hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2011 Aralık B Sınıfı

 
 
 
 

2. Geleneksel yaklaşıma göre bir riskin azaltılması için riskin olasılığı veya şiddetinin azaltılması yoluna gidilir. Hata türleri ve etkileri analizi (FMEA) bu iki faktöre ek olarak üçüncü bir faktörün değiştirilmesiyle de bir riskin azaltılabileceğini iddia eder.

Bu faktör aşağıdakilerden hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2012 Mayıs B Sınıfı

 
 
 
 

3. Risk değerlendirmesi TS 18001 Standardında PUKÖ döngüsü içerisinde hangi adımda yer almaktadır?

Çıktığı Sınav : 2011 Temmuz B Sınıfı

 
 
 
 

4. Aşağıda verilen, işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılırken patlayıcı ortamdan kaynaklanan özel risklerin değerlendirilmesinde dikkate alınacak hususlardan hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

5. I- Çalışanların ve toplumun iyileştirilmesini sağlar.
II- Kaynakların etkin tahsisi ile katma değer sağlar.
III- Yönetim bilgi kalitesini iyileştirir, firmanın imajını geliştirir, yasalarla uyum sağlar.

İş sağlığı ve güvenliği risk yönetiminin bir organizasyona direkt faydaları aşağıdakilerden hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2011 Aralık B Sınıfı

 
 
 
 

6. Aşağıdakilerden hangisi gerekli aydınlık düzeyi saptanırken dikkate alınacak parametrelerden birisi değildir?

Çıktığı Sınav : 2011 Aralık B Sınıfı

 
 
 
 

7. I- Stop valfleri
II- Basınç düşürme vanaları
III- Emniyet supabı

Buhar veya hava basıncı ile çalışan şahmerdanlarda yukarıdakilerden hangileri bulunabilir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

8. Aşağıdakilerden hangisi işyerlerinde uygulanabilecek olan “ergonomik programın elemanlarından” biri değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

9. Aşağıdakilerden hangisi işyerlerinde risk değerlendirmesi yapmanın dayanaklarından birisi olamaz?

Çıktığı Sınav : 2012 Ekim B Sınıfı

 
 
 
 

10. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre, tezgâhlara en geç ne kadar sürede bir bakım ve muayene yapılması gerekir?

Çıktığı Sınav : 2019 B Sınıfı

 
 
 
 
 

11. Bir işletmenin kanuni zorunluluklar ve kendi iş sağlığı ve güvenliği politika ve uygulamaları dikkate alındığında kabul edebileceği düzeye indirilmiş riski tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2011 Temmuz B Sınıfı

 
 
 
 

12. Titreşim Yönetmeliği’ne göre, “El-kol titreşimi: İnsanda el-kol sistemine aktarıldığında, işçilerin sağlık ve güvenliği için risk oluşturan ve özellikle de, …………. sinir ve kas bozukluklarına yol açan …………. titreşimdir.” cümlesindeki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Çıktığı Sınav : 2013 Ağustos B Sınıfı

 
 
 
 

13. Risk yönetiminde tehlikelerin belirlenmesi için tipik girdiler aşağıdakilerden hangisi olamaz?

Çıktığı Sınav : 2011 Aralık B Sınıfı

 
 
 
 

14. Bir tehlikenin kaynağında tamamen yok edilmesi durumunda ilişkili riskle ilgili yapılacak en doğru tespit aşağıdakilerden hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

15. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği`ne göre; “Risk Kontrol Adımları” arasında yer alan “risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması”nda aşağıdaki adımlardan hangisi yer almaz?

Çıktığı Sınav : 2013 Ağustos B Sınıfı

 
 
 
 

16. Yangınla mücadele amacıyla kullanılan ekipmanların işaretlenmesine ilişkin aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

17. Çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

18. Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir ifadedir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

19. I- Yapılan risk değerlendirmesini gözden geçirecektir.
II- Riskleri önlemek veya azaltmak için alınan önlemleri gözden geçirecektir.
III- Benzer biçimde gürültüye maruz kalan işçilerin sağlık durumunun gözden geçirilmesi için de düzenli bir sağlık gözetimi uygulayacaktır.

Gürültü nedeniyle işçide işitme kaybı saptandığında işverence yukarıdaki hangi işlemlerin yapılması ilgili yönetmelik gereğidir?

Çıktığı Sınav : 2012 Mayıs B Sınıfı

 
 
 
 

20. I- İlgili mevzuat uyarınca imalatçılardan sağlanan bilgilere
II- Maruziyetin türü, düzeyi ve süresi
III- Düşük sıcaklıktaki çalışma koşulları
IV- Maruziyet sınır değerleri ve maruziyet etkin değerleri

İşveren yapılacak risk değerlendirmesinde, gürültü ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangilerini dikkate almalıdır?

Çıktığı Sınav : 2012 Ekim B Sınıfı

 
 
 
 

21. Hata türleri ve etkileri analizinde risk öncelik kat sayısının hesaplanması için kullanılan eşitlik aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Çıktığı Sınav : 2011 Temmuz B Sınıfı

 
 
 
 

22. Fiziksel ortam faktörlerinde yer alan alerjik tozlar hangi sektörde yoğundur?

Çıktığı Sınav : 2012 Mayıs B Sınıfı

 
 
 
 

23. Aşağıdakilerden hangisi işyerlerinde aydınlatma için doğru değildir?

Çıktığı Sınav : 2012 Mayıs B Sınıfı

 
 
 
 

24. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik’e göre tehlikeli sınıfta yer alan bir işyerindeki acil durum planı en geç kaç yılda bir yenilenir?

Çıktığı Sınav : 2020 B Sınıfı

 
 
 
 
 

25. Postalar (vardiyalar) Hâlinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik’te geçen “Aynı işyerinde çalışan karı kocanın aynı gece postasında çalışma istekleri, işverence, ……….” cümlesindeki boşluğa, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

26. Azot gazı tüp rengi aşağıdakilerden hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

27. Aşağıdakilerin hangisi planlama ile gürültü kontrolü kapsamında uygulanabilecek bir uygulama değildir?

Çıktığı Sınav : 2011 Aralık B Sınıfı

 
 
 
 

28. Su buharının fazla olduğu kapalı işyeri ortamlarında sıcaklık derecesi aralığı ne kadar olmalıdır?

Çıktığı Sınav : 2012 Mayıs B Sınıfı

 
 
 
 

29. Yeraltı kömür ocağında bir ayakta (kömür üretilen yer), ayak içine sızan metan gazı miktarı 0,05 m3/saniyedir. Dönüş havasında metan oranının % 0,8’i geçmemesi için ayağa ne kadar temiz hava gönderilmelidir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

30. OHSAS 18001’de “tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının birleşimi” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2011 Temmuz B Sınıfı

 
 
 
 

31. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerinin ve yedeklerinin asgari eğitim konuları kapsamında değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

32. Alt İşverenlik Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisinin alt işverenlik sözleşmesinde yer alması gerekmez?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

33. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2012 Ekim B Sınıfı

 
 
 
 

34. Silikozis hangi grup meslek hastalıkları içerisinde değerlendirilir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

35. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği`ne göre; “Risk Kontrol Adımları” arasında yer alan “Risk kontrol tedbirlerinin uygulanması: Kararlaştırılan tedbirlerin iş ve işlem basamakları, işlemi yapacak kişi ya da işyeri bölümü, sorumlu kişi ya da işyeri bölümü, başlama ve bitiş tarihi ile benzeri bilgileri içeren planlar hazırlanır. Bu planlar …………. uygulamaya konulur.” cümlesindeki boşluğa, aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Çıktığı Sınav : 2013 Ağustos B Sınıfı

 
 
 
 

36. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi işyeri sağlık ve güvenlik biriminin görev, yetki ve sorumluluklarından biri değildir?

Çıktığı Sınav : 2019 B sınıfı

 
 
 
 
 

37. I- Kap temizlenmeli
II- İçi soygaz veya su ile doldurulmalıdır.
III- Patlama riskine karşı uygun göz koruyucusu kullanılmalıdır.

Yukarıdakilerden hangisi kapalı kapların kaynakla birleştirilmesinden önce dikkat edilmesi gereken hususlardandır?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

38. İş Kanunu’na göre aşağıdaki hususlardan hangisi, işverenin iş güvencesi kapsamında başvuracağı fesihlerde geçerli bir sebep oluşturur?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

39. Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi biyolojik etkenlere maruziyetin olabileceği işlerden değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

40. Aşağıda yer alanlardan hangisi psikososyal risk etmenleri arasında değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

41. Risk değerlendirmesinin yenilenmesi veya gözden geçirilmesi işyerinde birçok durumda tavsiye edilir.
Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

Çıktığı Sınav : 2012 Mayıs B Sınıfı

 
 
 
 

42. Elle taşıma işlerinde, bireysel risk faktörleri kapsamında, aşağıdakilerden hangisinin olması durumunda işçiler risk altında olmayabilir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

43. Krikolarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

44. Risk, bir tehlikeden kaynaklanan olayın ortaya çıkma olasılığı ile bu olayın sebep olacağı sonucun şiddetinin ………….

Yukarıdaki cümleyi tamamlayan uygun seçenek hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2013 Ağustos B Sınıfı

 
 
 
 

45. OHSAS 18001’de yer alan politikada aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

46. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi tehlikeli kimyasal madde değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

47. Aşağıdakilerden hangisi, grizu ve toz patlamalarının meydana gelmesini ve yayılmasını önlemek için uygulanan “taş tozu serpme” işleminde kullanılan taş tozunun özelliği değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

48. I- Güçlü frenler
II- Dikiz aynaları
III- Tekerlekler veya tırtılları, şase dışında ise bunların korunması

Yukarıdakilerden hangileri motorlu arabalarda güvenlik yönünden bulunması gereken özelliklerdendir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

49. Aşağıdakilerden hangisi ekranlı araçlarla çalışmalarda verilecek başlıca eğitim konularından birisi değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

50. Risk değerlendirme yöntemlerinden neden-sonuç analizi, kullandığı balık kılçığı diyagramı ve bunun üzerinde kök nedenlere doğru keşif sağlaması açısından aşağıdaki yöntemlerden hangisiyle benzerlik gösterir?

Çıktığı Sınav : 2012 Mayıs B Sınıfı

 
 
 
 


E-posta listesine abone olun
İş sağlığı ve güvenliği alanında gelişmeler, haberler ve bültenler e-posta adresinize gelsin.
İstediğiniz zaman listeden çıkabilirsiniz.
Bunları da beğenebilirsiniz
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Size daha iyi hizmet sunmak için "çerezleri" kullanıyoruz. Sitemizi kullanarak çerezlere izin verdiğini kabul etmiş sayılıyorsunuz. TamamDaha Fazla Bilgi