msds
osgb
etiketleme

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Çıkmış Sorular

Sağlıklı Yaşam

İş güvenliği sınavlarına hazırlanmanın en iyi yollarından biri de geçmiş yıllardaki sınavlarda çıkan soruları çözmektir.

Aşağıdaki testte 2010 yılından itibaren b sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında çıkmış soruları çözebilirsiniz. Testi her başlattığınızda soru havuzu içinden rastgele 50 soru karşınıza gelecektir. Geçmiş yıllarda sınavlar 100 soru üzerinden olsa da güncel uygulamaya uygun olması açısından 50 soru olarak düzenlenmiştir.

Soruların altında konu ile ilgili bilgi sayfalarına verilen linklere tıklayarak o konuda daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

SORULAR

1. Bir işletmenin kanuni zorunluluklar ve kendi iş sağlığı ve güvenliği politika ve uygulamaları dikkate alındığında kabul edebileceği düzeye indirilmiş riski tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2011 Temmuz B Sınıfı

 
 
 
 

2. Kazayı kaydetmede başlatıcı zincirleme olaylar arasındaki ilişkileri inceleyen tehlike değerlendirme tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2011 Aralık B Sınıfı

 
 
 
 

3. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel nedenlerle meydana gelen meslek hastalıkları arasında değildir?

Çıktığı Sınav : 2012 Mayıs B Sınıfı

 
 
 
 

4. I- Güçlü frenler
II- Dikiz aynaları
III- Tekerlekler veya tırtılları, şase dışında ise bunların korunması

Yukarıdakilerden hangileri motorlu arabalarda güvenlik yönünden bulunması gereken özelliklerdendir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

5. Aşağıdakilerden hangisi ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) Anayasasında belirlenen hedeflerin dışındadır?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

6. 0 ºC’den düşük parlama noktası ve 35 ºC’den düşük kaynama noktasına sahip sıvı hâldeki maddeler ile oda sıcaklığında ve basıncı altında hava ile temasında yanabilen, gaz hâldeki maddelerin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

7. Azot gazı tüp rengi aşağıdakilerden hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

8. Risk değerlendirmesi TS 18001 Standardında PUKÖ döngüsü içerisinde hangi adımda yer almaktadır?

Çıktığı Sınav : 2011 Temmuz B Sınıfı

 
 
 
 

9. I- Stop valfleri
II- Basınç düşürme vanaları
III- Emniyet supabı

Buhar veya hava basıncı ile çalışan şahmerdanlarda yukarıdakilerden hangileri bulunabilir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

10. Elle taşıma işlerinde, bireysel risk faktörleri kapsamında, aşağıdakilerden hangisinin olması durumunda işçiler risk altında olmayabilir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

11. Korozif, parlayıcı, patlayıcı veya zehirli maddelerin taşındığı boru veya kanalların onarım işleriyle ilgili yapılması gerekenlerden hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

12. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’ne göre, ağır ve tehlikeli işler sınıfına girmeyen işyerlerinde makinelerden çıkan ve ortamı etkileyen gürültü seviyesi en fazla hangi düzeyde olabilir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

Not: Bu sorunun çıktığı 2013 yılından sonra ilgili tüzük yürürlükten kaldırılmıştır.

 
 
 
 

13. Uluslararası Çalışma Örgütü, bütün sanayi ve ticaret iş yerlerinde, merkezî bir makamın yönetim ve denetiminde bir teftiş sistemi kurma zorunluluğunu
aşağıda sayısı verilen sözleşmelerinden hangisiyle getirmiştir?

Çıktığı Sınav : 2021 B Sınıfı

 
 
 
 
 

14. I- Uygun ergonomik tasarım ve uygun iş ekipmanı seçimi
II- İşyeri, işyeri sistemleri ve iş ekipmanları için uygun bakım programları
III- Maruziyet süresi ve şiddetinin sınırlanması

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri Titreşim Yönetmeliği’ne göre mekanik titreşimi azaltan önlemlerdendir?

Çıktığı Sınav : 2012 Mayıs B Sınıfı

 
 
 
 

15. Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirme ekibi içinde yer almaz?

Çıktığı Sınav : 2011 Aralık B Sınıfı

 
 
 
 

16. Aşağıdakilerden hangisi işyerlerinde risk değerlendirmesi yapmanın dayanaklarından birisi olamaz?

Çıktığı Sınav : 2012 Ekim B Sınıfı

 
 
 
 

17. Kuvars, asbest ve talk gibi maddelerin tozları aşağıdaki zararlılık etkilerinden hangisine sahiptir?

Çıktığı Sınav : 2011 Aralık B Sınıfı

 
 
 
 

18. Aşağıdaki risk değerlendirmesi yöntemlerinden hangisinde risklere sayısal değerler verilmez?

Çıktığı Sınav : 2012 Mayıs B Sınıfı

 
 
 
 

19. Hata türleri ve etkileri analizini temsil eden aşağıdakilerden hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2011 Temmuz B Sınıfı

 
 
 
 

20. Geleneksel yaklaşıma göre bir riskin azaltılması için riskin olasılığı veya şiddetinin azaltılması yoluna gidilir. Hata türleri ve etkileri analizi (FMEA) bu iki faktöre ek olarak üçüncü bir faktörün değiştirilmesiyle de bir riskin azaltılabileceğini iddia eder.

Bu faktör aşağıdakilerden hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2012 Mayıs B Sınıfı

 
 
 
 

21. I- Yapılan risk değerlendirmesini gözden geçirecektir.
II- Riskleri önlemek veya azaltmak için alınan önlemleri gözden geçirecektir.
III- Benzer biçimde gürültüye maruz kalan işçilerin sağlık durumunun gözden geçirilmesi için de düzenli bir sağlık gözetimi uygulayacaktır.

Gürültü nedeniyle işçide işitme kaybı saptandığında işverence yukarıdaki hangi işlemlerin yapılması ilgili yönetmelik gereğidir?

Çıktığı Sınav : 2012 Mayıs B Sınıfı

 
 
 
 

22. I- 89/391/EEC, Avrupa Birliğinin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki temel çerçeve direktifidir.
II- İş sağlığı hizmetlerine ilişkin ILO sözleşmesinin numarası 155’tir.
IIII- İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin ILO Sözleşmesi’nin numarası 161’dir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

23. Aşağıda yer alanlardan hangisi psikososyal risk etmenleri arasında değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

24. Yeraltı kömür ocağında bir ayakta (kömür üretilen yer), ayak içine sızan metan gazı miktarı 0,05 m3/saniyedir. Dönüş havasında metan oranının % 0,8’i geçmemesi için ayağa ne kadar temiz hava gönderilmelidir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

25. İşyerlerinde gürültüden kaynaklanan risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesinde aşağıdakilerden hangisi geçerli değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

26. Bir işyerinde yapılacak risk analiziyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Çıktığı Sınav : 2012 Ekim B Sınıfı

 
 
 
 

27. Aşağıdakilerden hangisi karmaşık yapıdaki kişisel koruyucu donanımlardan değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

28. Aşağıdakilerden hangisi OHSAS 18001 yönetim sisteminin kurulmasıyla elde edilmesi beklenen kazançlardan biri değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

29. İşyerinde tehlikenin kaynağında kontrolü için en etkili uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2012 Ekim B Sınıfı

 
 
 
 

30. Biyolojik etkenlere maruziyet risk değerlendirmesi yapılırken risk azaltılması için aşağıdaki hangi bilgiler gerekli değildir?

Çıktığı Sınav : 2011 Aralık B Sınıfı

 
 
 
 

31. OHSAS 18001’e göre, acil durum hazırlığı ve bu hâllerde yapılması gerekenler ile ilgili plan ve prosedür oluşturma çalışmaları iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin hangi unsuru kapsamında yer alır?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

32. Aşağıdakilerden hangisi çalışma ortamlarında nem ve hava akımı için önerilen değerlerdir?

Çıktığı Sınav : 2011 Aralık B Sınıfı

 
 
 
 

33. Bir seyyar zımpara taş aparatının koruyucusunun taşlama ağzı kaç dereceden fazla olamaz?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

34. Bir tehlikeli durum veya davranış için kaynağında önleme uygulamaları başarıyla gerçekleştirilmekteyse……………………….. ” ifadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Çıktığı Sınav : 2012 Ekim B Sınıfı

 
 
 
 

35. İş sağlığı ve güvenliğinde tehlike kavramı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2012 Mayıs B Sınıfı

 
 
 
 

36. Postalar (vardiyalar) Hâlinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik’te geçen “Aynı işyerinde çalışan karı kocanın aynı gece postasında çalışma istekleri, işverence, ……….” cümlesindeki boşluğa, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

37. Korkuluk eteklerinin yükseklikleri, tabandan itibaren en az kaç santimetre olmalıdır?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

38. OHSAS 18001’e göre kuruluşta çalışan personelin yetki ve sorumluluğunu gösteren ana doküman hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

39. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerinin ve yedeklerinin asgari eğitim konuları kapsamında değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

40. Oksijenle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

41. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi işyeri sağlık ve güvenlik biriminin görev, yetki ve sorumluluklarından biri değildir?

Çıktığı Sınav : 2019 B sınıfı

 
 
 
 
 

42. Kaldırma araçlarının kancalarının güvenlik katsayısı mekanik olarak çalışanlarda taşıyacakları yükün en az kaç katına eşit olmalıdır?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

43. Basınçlı kaplarda kontrol körtapalarının çapları en az kaç mm olmalıdır?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

44. OHSAS 18001’de “tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının birleşimi” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2011 Temmuz B Sınıfı

 
 
 
 

45. Türkiye’de SGK 2011 İstatistik Yıllığına göre, iş kazaları en fazla hangi yaş grubunda ortaya çıkmıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

46. Aşağıdakilerden hangisi yumuşak lehimlemede lehim telini eritmek amacıyla kullanılan el aletidir?

Çıktığı Sınav : 2021 B Sınıfı

 
 
 
 
 

47. Alt İşverenlik Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisinin alt işverenlik sözleşmesinde yer alması gerekmez?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

48. Çok buğu meydana gelen işyerlerinde çalışma ortamı sıcaklığının asgari ve azami düzeyleri aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Çıktığı Sınav : 2011 Aralık B Sınıfı

 
 
 
 

49. Aşağıdakilerden hangisinde risk değerlendirmesi yapılmaması durumunda iş durdurulur?

Çıktığı Sınav : 2013 Ağustos B Sınıfı

 
 
 
 

50. Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirmenin konu edildiği yönetmeliklerden biri değildir?

Çıktığı Sınav : 2012 Ekim B Sınıfı

 
 
 
 


Bu içerik İsgnedir.com yazarı tarafından oluşturulmuştur. İsgnedir.com`un belirtmiş olduğu “İçerik Kullanım İzinleri”ne bağlı kalmak kaydıyla kullanabilirsiniz.