iş güvenliği uzmanlığı

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Çıkmış Sorular

İş güvenliği sınavlarına hazırlanmanın en iyi yollarından biri de geçmiş yıllardaki sınavlarda çıkan soruları çözmektir.

Aşağıdaki testte 2010 yılından itibaren b sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında çıkmış soruları çözebilirsiniz. Testi her başlattığınızda soru havuzu içinden rastgele 50 soru karşınıza gelecektir. Geçmiş yıllarda sınavlar 100 soru üzerinden olsa da güncel uygulamaya uygun olması açısından 50 soru olarak düzenlenmiştir.

Soruların altında konu ile ilgili bilgi sayfalarına verilen linklere tıklayarak o konuda daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

SORULAR

1. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği`nde yer alan; “Yapılmış olan risk değerlendirmesi; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç …………., …………. ve …………. yılda bir yenilenir.” cümlesindeki boşluklara sırası ile aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Çıktığı Sınav : 2013 Ağustos B Sınıfı

 
 
 
 

2. I- Kap temizlenmeli
II- İçi soygaz veya su ile doldurulmalıdır.
III- Patlama riskine karşı uygun göz koruyucusu kullanılmalıdır.

Yukarıdakilerden hangisi kapalı kapların kaynakla birleştirilmesinden önce dikkat edilmesi gereken hususlardandır?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

3. Hata türleri ve etkileri analizinde risk öncelik kat sayısının hesaplanması için kullanılan eşitlik aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Çıktığı Sınav : 2011 Temmuz B Sınıfı

 
 
 
 

4. Bir seyyar zımpara taş aparatının koruyucusunun taşlama ağzı kaç dereceden fazla olamaz?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

5. Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirmesinin yasal dayanağını oluşturur?

Çıktığı Sınav : 2011 Temmuz B Sınıfı

 
 
 
 

6. Aşağıdakilerin hangisi “güvenlik” kavramını tanımlar?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

7. Hata türü ve etkileri analizinde bir sistemin “düşük riskli” olarak nitelendirilmesi için hesaplanan risk öncelik değeri hangi aralıkta olmalıdır?

Çıktığı Sınav : 2011 Aralık B Sınıfı

 
 
 
 

8. I- Güçlü frenler
II- Dikiz aynaları
III- Tekerlekler veya tırtılları, şase dışında ise bunların korunması

Yukarıdakilerden hangileri motorlu arabalarda güvenlik yönünden bulunması gereken özelliklerdendir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

9. Çok buğu meydana gelen işyerlerinde çalışma ortamı sıcaklığının asgari ve azami düzeyleri aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Çıktığı Sınav : 2011 Aralık B Sınıfı

 
 
 
 

10. Bir işyerinde yapılacak risk analiziyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Çıktığı Sınav : 2012 Ekim B Sınıfı

 
 
 
 

11. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel nedenlerle meydana gelen meslek hastalıkları arasında değildir?

Çıktığı Sınav : 2012 Mayıs B Sınıfı

 
 
 
 

12. Aşağıdakilerden hangisi çalışanlar üzerinde aşırı soğuğun oluşturduğu işlevsel bozukluklardan birisi değildir?

Çıktığı Sınav : 2011 Aralık B Sınıfı

 
 
 
 

13. Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirme ekibi içinde yer almaz?

Çıktığı Sınav : 2011 Aralık B Sınıfı

 
 
 
 

14. Kaldırma araçlarının kancalarının güvenlik katsayısı mekanik olarak çalışanlarda taşıyacakları yükün en az kaç katına eşit olmalıdır?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

15. Aşağıdakilerden hangisi gerekli aydınlık düzeyi saptanırken dikkate alınacak parametrelerden birisi değildir?

Çıktığı Sınav : 2011 Aralık B Sınıfı

 
 
 
 

16. İşyerlerinde gürültüden korunmak amacıyla kulak koruyucu kişisel donanım kullandırılmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

17. Tehlikeli sıvıların bulunduğu tank ve depolar periyodik olarak en geç ne kadar sürede kontrol edilmelidir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

18. Aşağıda verilen hangi özellik pnömokonyoz hastalığının gelişiminde etken değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

19. Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’e göre, insanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski bulunabilen ancak genellikle etkili korunma veya tedavi imkânı olan biyolojik etkenler hangi risk grubuna girer?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

20. Aşağıda verilen risk kontrol önlemlerinden hangisinin önceliği diğerlerine göre en düşüktür?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

21. Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre zararlı maddelerin ortam havasına karıştığı veya karışabileceği yerlerde işçilerin risk altında olmasını önlemek için aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur?

Çıktığı Sınav : 2013 Ağustos B Sınıfı

 
 
 
 

22. Fiziksel ortam faktörlerinde yer alan alerjik tozlar hangi sektörde yoğundur?

Çıktığı Sınav : 2012 Mayıs B Sınıfı

 
 
 
 

23. Korkuluk eteklerinin yükseklikleri, tabandan itibaren en az kaç santimetre olmalıdır?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

24. Aşağıdakilerden hangisi işyerlerinde uygulanabilecek olan “ergonomik programın elemanlarından” biri değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

25. Aşağıdaki yönetmeliklerden hangisinde risk değerlendirmesi bir işveren yükümlülüğü olarak ifade edilmemiştir?

Çıktığı Sınav : 2012 Mayıs B Sınıfı

 
 
 
 

26. Aşağıdakilerden hangisi risk konusundaki bilgilerin ilgili taraflar arasında paylaşımı anlamına gelmektedir?

Çıktığı Sınav : 2012 Ekim B Sınıfı

 
 
 
 

27. Aşağıdakilerden hangisi çalışma ortamlarında nem ve hava akımı için önerilen değerlerdir?

Çıktığı Sınav : 2011 Aralık B Sınıfı

 
 
 
 

28. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerinin ve yedeklerinin asgari eğitim konuları kapsamında değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

29. I- İlgili mevzuat uyarınca imalatçılardan sağlanan bilgilere
II- Maruziyetin türü, düzeyi ve süresi
III- Düşük sıcaklıktaki çalışma koşulları
IV- Maruziyet sınır değerleri ve maruziyet etkin değerleri

İşveren yapılacak risk değerlendirmesinde, gürültü ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangilerini dikkate almalıdır?

Çıktığı Sınav : 2012 Ekim B Sınıfı

 
 
 
 

30. Biyolojik etkenler, enflasyon risk düzeyine göre 4 risk grubunda sınıflandırılır. Aşağıdakilerden hangisi grup 4 biyolojik etkenleri tanımlar?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

31. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi işyeri sağlık ve güvenlik biriminin görev, yetki ve sorumluluklarından biri değildir?

Çıktığı Sınav : 2019 B sınıfı

 
 
 
 
 

32. Metal iş kolunda sık karşılaşılan mesleki riskler için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 Ağustos B Sınıfı

 
 
 
 

33. Postalar (vardiyalar) Hâlinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik’te geçen “Aynı işyerinde çalışan karı kocanın aynı gece postasında çalışma istekleri, işverence, ……….” cümlesindeki boşluğa, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

34. Metal iş kolunda sık karşılaşılan mesleki riskler için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 Ağustos B Sınıfı

 
 
 
 

35. Yangınla mücadele amacıyla kullanılan ekipmanların işaretlenmesine ilişkin aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

36. Hava akım hızını ölçen cihaz aşağıdakilerden hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

37. Aşağıdakilerden hangisi işyerlerinde hangi sağlık ve güvenlik işaretlerinin kullanılması gerektiğine temel oluşturur?

Çıktığı Sınav : 2011 Aralık B Sınıfı

 
 
 
 

38. I- İşçilerin bulunabileceği bütün alanlar, kaymaz malzemeden yapılmış olacak veya kaymayı ve düşmeyi önleyen araçlarla donatılacak ve buralarda mümkün olduğunca engel bulunmayacaktır.
II- Bölmeler hâlindeki çalışma yerleri, yapılan işin türü ve işçilerin fiziksel aktiviteleri dikkate alınarak, yeterince ses geçirmez ve yalıtılmış olacaktır.
III- Çalışma alanlarındaki güverte, bölme ve başaltı yüzeyleri, hijyen kurallarına uygun şekilde temizlenebilir veya yenilenebilir malzemeden yapılmış olacaktır.

Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalar- da Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e göre, yukarıda belirtilen önlemlerden hangileri yeni balıkçı gemilerinde güverteler, su geçirmez bölmeler ve başaltı için asgari sağlık ve güvenlik gereklerindendir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

39. Aşağıdakilerden hangisi Hata Ağacı Analizinin avantajlarından birisi değildir?

Çıktığı Sınav : 2012 Ekim B Sınıfı

 
 
 
 

40. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

41. Silikozis hangi grup meslek hastalıkları içerisinde değerlendirilir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

42. Aşağıdakilerden hangisi çalışanların iş kazalarına karşı iş sağlığı ve güvenliği kapsamında korunabilmesi için temel “Koruma Önlemleri”nden birisi olarak kabul edilemez?

Çıktığı Sınav : 2011 Aralık B Sınıfı

 
 
 
 

43. Aşağıda belirtilen işyerlerinden hangisi İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik kapsamında yer almaktadır?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

44. Endüstriyel tozların akciğer alveollerine giriş yapabilme limiti aşağıdakilerden hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2012 Mayıs B Sınıfı

 
 
 
 

45. Aşağıdakilerden hangisi ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) Anayasasında belirlenen hedeflerin dışındadır?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

46. Bir işletmenin kanuni zorunluluklar ve kendi iş sağlığı ve güvenliği politika ve uygulamaları dikkate alındığında kabul edebileceği düzeye indirilmiş riski tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2011 Temmuz B Sınıfı

 
 
 
 

47. 5 ton veya daha fazla yük kaldıran raylı vinçlerde olması gereken fren çeşitleri ve sayıları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

48. Kuvars, asbest ve talk gibi maddelerin tozları aşağıdaki zararlılık etkilerinden hangisine sahiptir?

Çıktığı Sınav : 2011 Aralık B Sınıfı

 
 
 
 

49. Aşağıdakilerden hangisi, grizu ve toz patlamalarının meydana gelmesini ve yayılmasını önlemek için uygulanan “taş tozu serpme” işleminde kullanılan taş tozunun özelliği değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

50. Bir galeride çalışmalar sırasında devamlı olarak 2,4 gram/dakika toz oluşmaktadır. Toz konsantrasyonunu 5 miligram/m3 ten aşağıda tutabilmek için en az ne kadar temiz hava gönderilmelidir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 


E-posta listesine abone olun
İş sağlığı ve güvenliği alanında gelişmeler, haberler ve bültenler e-posta adresinize gelsin.
İstediğiniz zaman listeden çıkabilirsiniz.
Bunları da beğenebilirsiniz

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Size daha iyi hizmet sunmak için "çerezleri" kullanıyoruz. Sitemizi kullanarak çerezlere izin verdiğini kabul etmiş sayılıyorsunuz. TamamDaha Fazla Bilgi