iş güvenliği malzemeleri

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Çıkmış Sorular

İş güvenliği sınavlarına hazırlanmanın en iyi yollarından biri de geçmiş yıllardaki sınavlarda çıkan soruları çözmektir.

Aşağıdaki testte 2010 yılından itibaren b sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında çıkmış soruları çözebilirsiniz. Testi her başlattığınızda soru havuzu içinden rastgele 50 soru karşınıza gelecektir. Geçmiş yıllarda sınavlar 100 soru üzerinden olsa da güncel uygulamaya uygun olması açısından 50 soru olarak düzenlenmiştir.

Soruların altında konu ile ilgili bilgi sayfalarına verilen linklere tıklayarak o konuda daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

SORULAR

1. Bir seyyar zımpara taş aparatının koruyucusunun taşlama ağzı kaç dereceden fazla olamaz?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

2. 0 ºC’den düşük parlama noktası ve 35 ºC’den düşük kaynama noktasına sahip sıvı hâldeki maddeler ile oda sıcaklığında ve basıncı altında hava ile temasında yanabilen, gaz hâldeki maddelerin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

3. I- Kap temizlenmeli
II- İçi soygaz veya su ile doldurulmalıdır.
III- Patlama riskine karşı uygun göz koruyucusu kullanılmalıdır.

Yukarıdakilerden hangisi kapalı kapların kaynakla birleştirilmesinden önce dikkat edilmesi gereken hususlardandır?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

4. Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’e göre, çocuk ve genç işçilerin çalışma koşullarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2019 B Sınıfı

 
 
 
 
 

5. Gürültü ölçümü logaritmik bir değer olan ………. değeri ile yapılır.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

6. Korkuluk eteklerinin yükseklikleri, tabandan itibaren en az kaç santimetre olmalıdır?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

7. Aşağıdakilerden hangisi ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) Anayasasında belirlenen hedeflerin dışındadır?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

8. Aşağıdakilerden hangisi özel risk taşıyan iş ekipmanlarının kullanılmasında dikkat edilecek temel faktörlerden birisi değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

9. I- İşçilerin bulunabileceği bütün alanlar, kaymaz malzemeden yapılmış olacak veya kaymayı ve düşmeyi önleyen araçlarla donatılacak ve buralarda mümkün olduğunca engel bulunmayacaktır.
II- Bölmeler hâlindeki çalışma yerleri, yapılan işin türü ve işçilerin fiziksel aktiviteleri dikkate alınarak, yeterince ses geçirmez ve yalıtılmış olacaktır.
III- Çalışma alanlarındaki güverte, bölme ve başaltı yüzeyleri, hijyen kurallarına uygun şekilde temizlenebilir veya yenilenebilir malzemeden yapılmış olacaktır.

Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalar- da Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e göre, yukarıda belirtilen önlemlerden hangileri yeni balıkçı gemilerinde güverteler, su geçirmez bölmeler ve başaltı için asgari sağlık ve güvenlik gereklerindendir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

10. I- Eşya ve malzeme bırakılamaz.
II- Binanın demiryoluna açılan en fazla bir kapısı bulunabilir.
III- İlgili uyarı levhaları konmalıdır.

Bir işyerinde kullanılan ve bir binanın yakınından geçen demiryolu ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

11. Aşağıdakilerden hangisi çocuk veya genç işçilerin çalışabileceği işlerden birisi değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

12. Aşağıda verilen hangi özellik pnömokonyoz hastalığının gelişiminde etken değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

13. Alternatif akım elektrik çarpması tehlike sınırı aşağıdakilerden hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

14. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, aşağıdakilerden hangisi ekranlı araçlarla çalışmalarda işçilerin gözlerinin korunması amacıyla göz muayenesi yapılacak durumlardan biri değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

15. İş kazasında hangi durum hayati tehlikeyi gösterir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

16. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’te bazı maddelerin depolama tanklarına ilişkin güvenlik mesafeleri belirlenmiştir. Aşağıdakilerden hangisi depolama tankları için güvenlik mesafesi belirlenen maddelerden değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

17. Aşağıdakilerden hangisi alternatif akım devreleri için yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

18. Silikozis hangi grup meslek hastalıkları içerisinde değerlendirilir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

19. Çalışma hayatında psikososyal sorunlar konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

20. Aşağıda verilen, işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılırken patlayıcı ortamdan kaynaklanan özel risklerin değerlendirilmesinde dikkate alınacak hususlardan hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

21. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre, tezgâhlara en geç ne kadar sürede bir bakım ve muayene yapılması gerekir?

Çıktığı Sınav : 2019 B Sınıfı

 
 
 
 
 

22. “De Morbis Artificum Diatriba” adlı kitabında doktorlara hastalarının mesleğini sormalarını öğütlemiş olan, iş sağlığına önemli katkıları nedeniyle iş sağlığının kurucusu ve babası olarak bilinen kişi kimdir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

23. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, aşağıdaki maddelerden hangisi asansörlerin taşıması gereken özelliklerden değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

24. Aşağıda yer alanlardan hangisi psikososyal risk etmenleri arasında değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

25. Sosyal Güvenlik Kurumu 2011 istatistik yıllığına göre 2011 yılında toplam kaç çalışan iş kazası sebebiyle hayatını kaybetmiştir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

26. Çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

27. OHSAS 18001’e göre kuruluşta çalışan personelin yetki ve sorumluluğunu gösteren ana doküman hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

28. I- Stop valfleri
II- Basınç düşürme vanaları
III- Emniyet supabı

Buhar veya hava basıncı ile çalışan şahmerdanlarda yukarıdakilerden hangileri bulunabilir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

29. İşyeri ortamında bulunan tehlikelerin kontrolüne yönelik önlemler bakımından öncelikli olan aşağıdakilerden hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

30. Aşağıdakilerden hangisi, grizu ve toz patlamalarının meydana gelmesini ve yayılmasını önlemek için uygulanan “taş tozu serpme” işleminde kullanılan taş tozunun özelliği değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

31. Aşağıda sayılanlardan hangisi mühendislik etiğinin temel ilkeleri açısından yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

32. Gürültü Yönetmeliği’ne göre maruziyet sınır değeri, en yüksek maruziyet etkin değeri ve en düşük maruziyet etkin değeri sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

33. Aşağıdakilerin hangisi “güvenlik” kavramını tanımlar?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

34. Yeraltı kömür ocağında bir ayakta (kömür üretilen yer), ayak içine sızan metan gazı miktarı 0,05 m3/saniyedir. Dönüş havasında metan oranının % 0,8’i geçmemesi için ayağa ne kadar temiz hava gönderilmelidir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

35. Aşağıda yer alanlardan hangisi işyerindeki koğuşlar için uygun değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

36. Basınçlı kaplarda kontrol körtapalarının çapları en az kaç mm olmalıdır?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

37. Basınçlı kaplarda el deliklerinin boyutlarının olması gereken alt limitleri kaç mm’dir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

38. Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’e göre, insanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski bulunabilen ancak genellikle etkili korunma veya tedavi imkânı olan biyolojik etkenler hangi risk grubuna girer?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

39. Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi kadın işçilerin çalıştırılabileceği işlerden değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

Bilgi : Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği 08.02.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle 30.12.2012 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.

 
 
 
 

40. OHSAS 18001’de yer alan politikada aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

41. Aşağıdaki ortam şartlarından hangisi, çalışana rahat bir çalışma ortamı sağlanması için uygundur?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

42. Aşağıdakilerden hangisi karmaşık yapıdaki kişisel koruyucu donanımlardan değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

43. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi, iş kazası veya meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklardan değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

44. Krikolarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

45. 5 ton veya daha fazla yük kaldıran raylı vinçlerde olması gereken fren çeşitleri ve sayıları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

46. ISO 9001’de yer almayıp, ISO 14001 ve OHSAS 18001’de yer alan madde aşağıdakilerden hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

47. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

48. Korozif, parlayıcı, patlayıcı veya zehirli maddelerin taşındığı boru veya kanalların onarım işleriyle ilgili yapılması gerekenlerden hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

49. Aşağıda yer alanlardan hangisi Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin (OSGB) sorumlu müdürü olabilir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

50. Asbest ve asbestli malzemelerle yapılan çalışmalarda, işçilerin bu malzemelerden çıkan toza maruziyetini en aza indirmek ve her durumda asbestin ortam havasındaki miktarının “Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik”te belirtilen limit değeri aşmaması için alınması gereken önlemlerden hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 


E-posta listesine abone olun
İş sağlığı ve güvenliği alanında gelişmeler, haberler ve bültenler e-posta adresinize gelsin.
İstediğiniz zaman listeden çıkabilirsiniz.
Bunları da beğenebilirsin

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Size daha iyi hizmet sunmak için "çerezleri" kullanıyoruz. Sitemizi kullanarak çerezlere izin verdiğini kabul etmiş sayılıyorsunuz. TamamDaha Fazla Bilgi