iş güvenliği uzmanlığıiso 9001

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Çıkmış Sorular

İş güvenliği sınavlarına hazırlanmanın en iyi yollarından biri de geçmiş yıllardaki sınavlarda çıkan soruları çözmektir.

Aşağıdaki testte 2010 yılından itibaren b sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında çıkmış soruları çözebilirsiniz. Testi her başlattığınızda soru havuzu içinden rastgele 50 soru karşınıza gelecektir. Geçmiş yıllarda sınavlar 100 soru üzerinden olsa da güncel uygulamaya uygun olması açısından 50 soru olarak düzenlenmiştir.

Soruların altında konu ile ilgili bilgi sayfalarına verilen linklere tıklayarak o konuda daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

SORULAR

1. İşyerlerinde gürültüden kaynaklanan risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesinde aşağıdakilerden hangisi geçerli değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

2. Aşağıdakilerden hangisi, grizu ve toz patlamalarının meydana gelmesini ve yayılmasını önlemek için uygulanan “taş tozu serpme” işleminde kullanılan taş tozunun özelliği değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

3. Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir ifadedir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

4. Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi kadın işçilerin çalıştırılabileceği işlerden değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

Bilgi : Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği 08.02.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle 30.12.2012 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.

 
 
 
 

5. Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’e göre, insanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski bulunabilen ancak genellikle etkili korunma veya tedavi imkânı olan biyolojik etkenler hangi risk grubuna girer?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

6. Bir seyyar zımpara taş aparatının koruyucusunun taşlama ağzı kaç dereceden fazla olamaz?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

7. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi tehlikeli kimyasal madde değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

8. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’ne göre, ağır ve tehlikeli işler sınıfına girmeyen işyerlerinde makinelerden çıkan ve ortamı etkileyen gürültü seviyesi en fazla hangi düzeyde olabilir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

Not: Bu sorunun çıktığı 2013 yılından sonra ilgili tüzük yürürlükten kaldırılmıştır.

 
 
 
 

9. Aşağıda yer alanlardan hangisi işyerindeki koğuşlar için uygun değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

10. Postalar (vardiyalar) Hâlinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik’te geçen “Aynı işyerinde çalışan karı kocanın aynı gece postasında çalışma istekleri, işverence, ……….” cümlesindeki boşluğa, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

11. Sosyal Güvenlik Kurumu 2011 istatistik yıllığına göre 2011 yılında toplam kaç çalışan iş kazası sebebiyle hayatını kaybetmiştir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

12. Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi biyolojik etkenlere maruziyetin olabileceği işlerden değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

13. Aşağıdaki ortam şartlarından hangisi, çalışana rahat bir çalışma ortamı sağlanması için uygundur?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

14. Çalışma hayatında psikososyal sorunlar konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

15. Aşağıdakilerden hangisi özel risk taşıyan iş ekipmanlarının kullanılmasında dikkat edilecek temel faktörlerden birisi değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

16. Aşağıda yer alanlardan hangisi psikososyal risk etmenleri arasında değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

17. Tehlikeli yerler, patlayıcı ortam oluşma sıklığı ve bu ortamın devam etme süresi esas alınarak, bölgeler hâlinde sınıflandırılır. Bu sınıflandırmaya göre aşağıda belirtilenlerden hangisi “Bölge 0” olarak adlandırılır?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

18. Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’e göre, çocuk ve genç işçilerin çalışma koşullarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2019 B Sınıfı

 
 
 
 
 

19. Türkiye’de SGK 2011 İstatistik Yıllığına göre, iş kazaları en fazla hangi yaş grubunda ortaya çıkmıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

20. I- İşçilerin bulunabileceği bütün alanlar, kaymaz malzemeden yapılmış olacak veya kaymayı ve düşmeyi önleyen araçlarla donatılacak ve buralarda mümkün olduğunca engel bulunmayacaktır.
II- Bölmeler hâlindeki çalışma yerleri, yapılan işin türü ve işçilerin fiziksel aktiviteleri dikkate alınarak, yeterince ses geçirmez ve yalıtılmış olacaktır.
III- Çalışma alanlarındaki güverte, bölme ve başaltı yüzeyleri, hijyen kurallarına uygun şekilde temizlenebilir veya yenilenebilir malzemeden yapılmış olacaktır.

Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalar- da Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e göre, yukarıda belirtilen önlemlerden hangileri yeni balıkçı gemilerinde güverteler, su geçirmez bölmeler ve başaltı için asgari sağlık ve güvenlik gereklerindendir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

21. Korozif, parlayıcı, patlayıcı veya zehirli maddelerin taşındığı boru veya kanalların onarım işleriyle ilgili yapılması gerekenlerden hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

22. Aşağıdakilerden hangisi çocuk veya genç işçilerin çalışabileceği işlerden birisi değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

23. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi, iş kazası veya meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklardan değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

24. Hava akım hızını ölçen cihaz aşağıdakilerden hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

25. Silikozis hangi grup meslek hastalıkları içerisinde değerlendirilir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

26. Aşağıda yer alanlardan hangisi Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin (OSGB) sorumlu müdürü olabilir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

27. Basınçlı kaplarda kontrol körtapalarının çapları en az kaç mm olmalıdır?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

28. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, aşağıdakilerden hangisi ekranlı araçlarla çalışmalarda işçilerin gözlerinin korunması amacıyla göz muayenesi yapılacak durumlardan biri değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

29. A, B, C ve D sınıfı yangın söndürmede aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

30. Alt İşverenlik Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisinin alt işverenlik sözleşmesinde yer alması gerekmez?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

31. Gürültü Yönetmeliği’ne göre maruziyet sınır değeri, en yüksek maruziyet etkin değeri ve en düşük maruziyet etkin değeri sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

32. Aşağıdakilerden hangisi karmaşık yapıdaki kişisel koruyucu donanımlardan değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

33. “Trikloretilen” maddesi aşağıdaki sektörlerden hangisinde diğerlerine göre daha sık kullanılır?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

34. İş kazasında hangi durum hayati tehlikeyi gösterir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

35. Aşağıdakilerden hangisi ekranlı araçlarla çalışmalarda verilecek başlıca eğitim konularından birisi değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

36. 0 ºC’den düşük parlama noktası ve 35 ºC’den düşük kaynama noktasına sahip sıvı hâldeki maddeler ile oda sıcaklığında ve basıncı altında hava ile temasında yanabilen, gaz hâldeki maddelerin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

37. ISO 14001’de öne çıkan husus aşağıdakilerden hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

38. ISO 9001’de yer almayıp, ISO 14001 ve OHSAS 18001’de yer alan madde aşağıdakilerden hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

39. Emniyet kemeri ile ilgili olarak aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

40. I- 89/391/EEC, Avrupa Birliğinin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki temel çerçeve direktifidir.
II- İş sağlığı hizmetlerine ilişkin ILO sözleşmesinin numarası 155’tir.
IIII- İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin ILO Sözleşmesi’nin numarası 161’dir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

41. I- Eşya ve malzeme bırakılamaz.
II- Binanın demiryoluna açılan en fazla bir kapısı bulunabilir.
III- İlgili uyarı levhaları konmalıdır.

Bir işyerinde kullanılan ve bir binanın yakınından geçen demiryolu ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

42. Yangınla mücadele amacıyla kullanılan ekipmanların işaretlenmesine ilişkin aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

43. Aşağıdakilerden hangisi işyerlerinde uygulanabilecek olan “ergonomik programın elemanlarından” biri değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

44. Bir tehlikenin kaynağında tamamen yok edilmesi durumunda ilişkili riskle ilgili yapılacak en doğru tespit aşağıdakilerden hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

45. Aşağıda verilen risk kontrol önlemlerinden hangisinin önceliği diğerlerine göre en düşüktür?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

46. Aşağıdakilerin hangisi “güvenlik” kavramını tanımlar?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

47. Gürültü ölçümü logaritmik bir değer olan ………. değeri ile yapılır.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

48. OHSAS 18001’e göre, acil durum hazırlığı ve bu hâllerde yapılması gerekenler ile ilgili plan ve prosedür oluşturma çalışmaları iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin hangi unsuru kapsamında yer alır?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

49. Aşağıda verilen hangi özellik pnömokonyoz hastalığının gelişiminde etken değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

50. Makine koruyucuları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 


E-posta listesine abone olun
İş sağlığı ve güvenliği alanında gelişmeler, haberler ve bültenler e-posta adresinize gelsin.
İstediğiniz zaman listeden çıkabilirsiniz.
Bunları da beğenebilirsin

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Size daha iyi hizmet sunmak için "çerezleri" kullanıyoruz. Sitemizi kullanarak çerezlere izin verdiğini kabul etmiş sayılıyorsunuz. TamamDaha Fazla Bilgi