iş güvenliği uzmanlığı

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Çıkmış Sorular

İş güvenliği sınavlarına hazırlanmanın en iyi yollarından biri de geçmiş yıllardaki sınavlarda çıkan soruları çözmektir.

Aşağıdaki testte 2010 yılından itibaren b sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında çıkmış soruları çözebilirsiniz. Testi her başlattığınızda soru havuzu içinden rastgele 50 soru karşınıza gelecektir. Geçmiş yıllarda sınavlar 100 soru üzerinden olsa da güncel uygulamaya uygun olması açısından 50 soru olarak düzenlenmiştir.

Soruların altında konu ile ilgili bilgi sayfalarına verilen linklere tıklayarak o konuda daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

SORULAR

1. Alt İşverenlik Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisinin alt işverenlik sözleşmesinde yer alması gerekmez?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

2. ISO 14001’de öne çıkan husus aşağıdakilerden hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

3. Kişi veya gruplar tarafından gerçekleştirilen ve iş görevleri üzerinde yoğunlaşan analiz şekli aşağıdakilerden hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2011 Aralık B Sınıfı

 
 
 
 

4. Çok buğu meydana gelen işyerlerinde çalışma ortamı sıcaklığının asgari ve azami düzeyleri aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Çıktığı Sınav : 2011 Aralık B Sınıfı

 
 
 
 

5. Uygun işe uygun kişinin yerleştirilmesi ve bu uygunluğun sürdürülmesi, aşağıda verilen hangi iki araçla en iyi sağlanabilir?

Çıktığı Sınav : 2012 Ekim B Sınıfı

 
 
 
 

6. Aşağıdaki maddelerden hangisi oda sıcaklığında su ile temas ettiğinde alevlenir gaz çıkmasına neden olur?

Çıktığı Sınav: 2019 B Sınıfı

 
 
 
 
 

7. Aşağıdakilerden hangisi işyerlerinde risk değerlendirmesi yapmanın dayanaklarından birisi olamaz?

Çıktığı Sınav : 2012 Ekim B Sınıfı

 
 
 
 

8. Aşağıda verilen, işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılırken patlayıcı ortamdan kaynaklanan özel risklerin değerlendirilmesinde dikkate alınacak hususlardan hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

9. Biyolojik etkenler, enflasyon risk düzeyine göre 4 risk grubunda sınıflandırılır. Aşağıdakilerden hangisi grup 4 biyolojik etkenleri tanımlar?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

10. Endüstriyel tozların akciğer alveollerine giriş yapabilme limiti aşağıdakilerden hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2012 Mayıs B Sınıfı

 
 
 
 

11. Emniyet kemeri ile ilgili olarak aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

12. Aşağıdakilerden hangisi risk kontrolünde tehlikeli bir maddenin daha az tehlikeli olan bir madde ile değiştirilmesini tanımlar?

Çıktığı Sınav : 2012 Mayıs B Sınıfı

 
 
 
 

13. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği`nde yer alan “İşyerinde meydana gelen; çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu hâlde zarara uğratmayan olay” ifadesi ile aşağıdaki hangi kavram tanımlanmaktadır?

Çıktığı Sınav : 2013 Ağustos B Sınıfı

 
 
 
 

14. Asbest ve asbestli malzemelerle yapılan çalışmalarda, işçilerin bu malzemelerden çıkan toza maruziyetini en aza indirmek ve her durumda asbestin ortam havasındaki miktarının “Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik”te belirtilen limit değeri aşmaması için alınması gereken önlemlerden hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

15. TS 18001’de yaralanmaya veya ölüme sebep olabilecek potansiyele sahip vaka hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

16. Metal iş kolunda sık karşılaşılan mesleki riskler için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 Ağustos B Sınıfı

 
 
 
 

17. Aşağıdakilerin hangisi planlama ile gürültü kontrolü kapsamında uygulanabilecek bir uygulama değildir?

Çıktığı Sınav : 2011 Aralık B Sınıfı

 
 
 
 

18. Titreşim Yönetmeliği’ne göre, titreşimli ortamda çalışan üzerinde sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet etkin değeri 2,5 m/sn2 olan titreşime ne ad verilir?

Çıktığı Sınav : 2013 Ağustos B Sınıfı

 
 
 
 

19. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, aşağıdakilerden hangisi ekranlı araçlarla çalışmalarda işçilerin gözlerinin korunması amacıyla göz muayenesi yapılacak durumlardan biri değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

20. Aşağıdaki ifadelerden hangisi tozlara bağlı mesleki akciğer hastalıkları oluşumunda rolü olan faktörlerden değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 Ağustos B Sınıfı

 
 
 
 

21. Kaldırma araçlarının kancalarının güvenlik katsayısı mekanik olarak çalışanlarda taşıyacakları yükün en az kaç katına eşit olmalıdır?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

22. İşveren işyerinde yapılan risk değerlendirmesi neticesinde, mühendislik yöntemleri, ortam ve toplu korunma önlemleriyle risklerin giderilemediği veya kabul edilebilir düzeye indirilemeyen durumlarda, aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

Çıktığı Sınav : 2013 Ağustos B Sınıfı

 
 
 
 

23. Aşağıda yer alanlardan hangisi psikososyal risk etmenleri arasında değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

24. Ülkemizdeki mevzuatta risk değerlendirmesi ile ilgili aşağıdaki hususlardan hangisi yer almaz?

Çıktığı Sınav : 2012 Mayıs B Sınıfı

 
 
 
 

25. Aşağıda sayılanlardan hangisi mühendislik etiğinin temel ilkeleri açısından yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

26. Basınçlı kaplarda kontrol körtapalarının çapları en az kaç mm olmalıdır?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

27. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2012 Ekim B Sınıfı

 
 
 
 

28. OHSAS 18001’e göre kuruluşta çalışan personelin yetki ve sorumluluğunu gösteren ana doküman hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

29. Aşağıdakilerden hangisi tesisin tasarımı aşamasında tehlikelerin analizi için kullanılan tehlike değerlendirme tekniğidir?

Çıktığı Sınav : 2011 Aralık B Sınıfı

 
 
 
 

30. Gürültü ölçümü logaritmik bir değer olan ………. değeri ile yapılır.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

31. I- Eşya ve malzeme bırakılamaz.
II- Binanın demiryoluna açılan en fazla bir kapısı bulunabilir.
III- İlgili uyarı levhaları konmalıdır.

Bir işyerinde kullanılan ve bir binanın yakınından geçen demiryolu ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

32. Risk değerlendirmesinin yenilenmesi veya gözden geçirilmesi işyerinde birçok durumda tavsiye edilir.
Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

Çıktığı Sınav : 2012 Mayıs B Sınıfı

 
 
 
 

33. Hata türü ve etkileri analizinde bir sistemin “düşük riskli” olarak nitelendirilmesi için hesaplanan risk öncelik değeri hangi aralıkta olmalıdır?

Çıktığı Sınav : 2011 Aralık B Sınıfı

 
 
 
 

34. Paralel çalışan basınçlı kapların aşağıdaki hangi parçalarının ayrı ayrı işaretlenmesine gerek yoktur?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

35. Postalar (vardiyalar) Hâlinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik’te geçen “Aynı işyerinde çalışan karı kocanın aynı gece postasında çalışma istekleri, işverence, ……….” cümlesindeki boşluğa, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

36. Sıkma ve bağlama işlerinde kullanılan, bir ucunda sabit çene ve üzerinde hareketli çene bulunan lama gövdeli, vida ile sıkılan ve ayarlanabilen el aleti aşağıdakilerden hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2019 B Sınıfı

 
 
 
 
 

37. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği`ne göre; “Risk Kontrol Adımları” arasında yer alan “Risk kontrol tedbirlerinin uygulanması: Kararlaştırılan tedbirlerin iş ve işlem basamakları, işlemi yapacak kişi ya da işyeri bölümü, sorumlu kişi ya da işyeri bölümü, başlama ve bitiş tarihi ile benzeri bilgileri içeren planlar hazırlanır. Bu planlar …………. uygulamaya konulur.” cümlesindeki boşluğa, aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Çıktığı Sınav : 2013 Ağustos B Sınıfı

 
 
 
 

38. 5 ton veya daha fazla yük kaldıran raylı vinçlerde olması gereken fren çeşitleri ve sayıları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

39. Aşağıda yer alanlardan hangisi Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin (OSGB) sorumlu müdürü olabilir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

40. Korozif, parlayıcı, patlayıcı veya zehirli maddelerin taşındığı boru veya kanalların onarım işleriyle ilgili yapılması gerekenlerden hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

41. Elle taşıma işlerinde, bireysel risk faktörleri kapsamında, aşağıdakilerden hangisinin olması durumunda işçiler risk altında olmayabilir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

42. Aşağıda belirtilen işyerlerinden hangisi İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik kapsamında yer almaktadır?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

43. I- Çalışanların ve toplumun iyileştirilmesini sağlar.
II- Kaynakların etkin tahsisi ile katma değer sağlar.
III- Yönetim bilgi kalitesini iyileştirir, firmanın imajını geliştirir, yasalarla uyum sağlar.

İş sağlığı ve güvenliği risk yönetiminin bir organizasyona direkt faydaları aşağıdakilerden hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2011 Aralık B Sınıfı

 
 
 
 

44. Aşağıdakilerden hangisi ekranlı araçlarla çalışmalarda verilecek başlıca eğitim konularından birisi değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

45. Hata türü ve etkileri analizinde riski belirleyen parametrelerin ölçülmesinde kullanılan ölçek aşağıdakilerden hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2011 Aralık B Sınıfı

 
 
 
 

46. Kimyasallarla yapılan çalışmalarda risk değerlendirmesi aşağıda belirtilen hangi durumda yenilenmek durumunda değildir?

Çıktığı Sınav : 2012 Ekim B Sınıfı

 
 
 
 

47. Gürültü Yönetmeliği’ne göre maruziyet sınır değeri, en yüksek maruziyet etkin değeri ve en düşük maruziyet etkin değeri sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Çıktığı Sınav : 2013 B Sınıfı

 
 
 
 

48. Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre her işyeri için işçilerin sağlık ve güvenliklerinin korunması ve iş ekipmanlarının güvenli bir şekilde kullanılması için gerekli kuralları belirleyen yazılı talimatlar hazırlanması zorunludur.

Bu çalışma aşağıda verilen korunma politikalarından hangisine girer?

Çıktığı Sınav : 2012 Mayıs B Sınıfı

 
 
 
 

49. Aşağıdakilerden hangisi çalışanların iş kazalarına karşı iş sağlığı ve güvenliği kapsamında korunabilmesi için temel “Koruma Önlemleri”nden birisi olarak kabul edilemez?

Çıktığı Sınav : 2011 Aralık B Sınıfı

 
 
 
 

50. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre deneme süreli iş sözleşmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2020 B Sınıfı

 
 
 
 
 


E-posta listesine abone olun
İş sağlığı ve güvenliği alanında gelişmeler, haberler ve bültenler e-posta adresinize gelsin.
İstediğiniz zaman listeden çıkabilirsiniz.
Bunları da beğenebilirsiniz
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Size daha iyi hizmet sunmak için "çerezleri" kullanıyoruz. Sitemizi kullanarak çerezlere izin verdiğini kabul etmiş sayılıyorsunuz. Tamam Daha Fazla Bilgi