iş güvenliği uzmanlığı

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Çıkmış Sorular

İş güvenliği sınavlarına hazırlanmanın en iyi yollarından biri de geçmiş yıllardaki sınavlarda çıkan soruları çözmektir.

Aşağıdaki testte 2010 yılından itibaren c sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında çıkmış soruları çözebilirsiniz. Testi her başlattığınızda soru havuzu içinden rastgele 50 soru karşınıza gelecektir. Geçmiş yıllarda sınavlar 100 soru üzerinden olsa da güncel uygulamaya uygun olması açısından 50 soru olarak düzenlenmiştir.

Soruların altında konu ile ilgili bilgi sayfalarına verilen linklere tıklayarak o konuda daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

SORULAR

1. Kaynak ve kesme işlemleri çok farklı koşullar altında kat seviyesinden yüksek çok çeşitli yerlerde (fabrikalarda, uzay kafesi konstürsiyon- larında, çukurlarda, teknelerde, madenlerde, tanklarda vb.) yapılmaktadır. Bu tarz yerlerde kaynak ve kesme işlemleri yapılırken çalışanın meşgul edilmemesi ve
çalışan kişinin işine konsantre olarak değişen şartlara göre pozisyonunu iyi ayarlaması gerekmektedir.

Bu konularla ilgilenen bilim dalı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

2. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre, iş ekipmanının periyodik kontrolü sonucunda düzenlenecek raporda;

I. tespit ve değerlendirme,
II. ikaz ve öneriler,
III. sonuç ve kanaat

bölümlerinden hangileri bulunur?

Çıktığı Sınav : 2018 C Sınıfı

 
 
 
 
 

3. “Borçlar Kanunu’na göre, işveren iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alma konusunda ……” cümlesinde boşluğa gelecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

4. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’nde yer alan “İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümü” ifadesi ile aşağıdakilerden hangisi tanımlanmaktadır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

5. Aşağıda yer alanlardan hangisi antropometri alanını tanımlamaktadır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

6. Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre aşağıdakilerin hangisinde genç işçi tanımında yer alan yaş sınırlamaları doğru şekilde ifade edilmiştir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

7. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’na göre ölümlü olmayan iş kazalarının SGK’ye bildirilmesi kaç iş günü içinde yapılmalıdır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

8. Emniyet kemeri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

9. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne göre aşağıda belirtilenlerden hangisi risk değerlendirmesinden sonra planlanan kontrol tedbirlerinden tehlikenin kaynağında önlenmesine yönelik değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

10. Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirmesi metotlarından değildir?

Çıktığı Sınav : 2012 Ekim C Sınıfı

 
 
 
 

11. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne göre risk değerlendirmesi ekibinde aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

12. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğe göre aşağıdakilerden hangisi çalışanlara ekranlı araçlarla çalışmalarda verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin özellikle içermesi gereken konulardan biri değildir?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

13. Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’e göre çocuk işçi aşağıdakilerden hangisinde tanımlanmıştır?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

14. Gaz dedektörlerinde okunan LEL değeri neyi ifade eder?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

15. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğine göre işverenler, çalışanların sağlık dosyalarını işten ayrılma tarihinden itibaren kural olarak en az kaç yıl süre ile saklamak zorundadır?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

16. Aşağıdakilerden hangisi iş ekipmanlarında güvenliği olumsuz etkileyen durumlardan birisi değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

17. Kanserojen veya mutajen maddelere maruziyet sonucu ortaya çıkan meslek hastalıklarında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

18. “Riski kaynağında önlemek üzere; toplu koruma önlemleri uygulanacaktır.” Aşağıdakilerden hangisi toplu koruma yöntemlerine örnek değildir?

Çıktığı Sınav : 2012 Ekim C Sınıfı

 
 
 
 

19. Meslek hastalıklarından korunmada ortam kontrolü çok önemlidir. Bu kapsamda işyeri havasında bulunup günde 8 saat veya haftada 40 saat çalışma süresi içinde maruz kalındığında tüm çalışanların sağlığına zarar vermediği kabul edilen değer , her bir ortam kirleticisi için bilinmeli ve takip edilmelidir

Bu değer aşağıdakilerden hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

20. Üzerindeki dişler yardımıyla talaş kaldırarak iş parçasını istenen biçim ve ölçüye getirmeye yüzeyleri düzeltmeye ve bilemeye yarayan el aleti aşağıdakilerden hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

21. Tarım sektörü ile ilgi

I. Tarımsal araçlarda kaza gerçekleşebilme riski düşüktür.

II. Pestisit maruziyetiyle ilgili hastalıklar görülebilir

III. Solunum ve kas-iskelet sistemi hastalıkları görülebilir

İfadelerinden hangileri doğrudur?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

22. Bir kaldırma makinesinde 8 işçi görevli ise kaldırma makinesi operatörüne bunlardan kaç tanesi manevracı (işaretçi) olarak işaret vermelidir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

23. I. Karbonmonooksit

II. Ozon

III. Hidrojen Sülfür

Yukarıdakilerden hangileri hemoglobine bağlanarak öldürücü etkiye yol açar?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

24. I- Belirli risklerden etkilenecek çalışanların işe geliş gidişleri
II- Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi
III- İşyerinin tertip ve düzeni
IV- Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre risk değerlendirmesi yapılırken dikkat edilecek yukarıdaki hususlar arasında hangisi veya hangileri yer almamaktadır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

25. Sağlık hizmetlerinde çalışan hepatit B hastalığı veya taşıyıcılığı olan bir hemşirede, hepatit B olan bir hastadan kan aldıktan sonra kontamine iğnenin eline batması sonucu hepatit B hastalığı gelişiyor

Bu hastalık Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliğindeki meslek hastalığı gruplarının hangisinde yer alır?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

26. Kaynak işleminden kaynaklanan yangınlarda hangi tür yangın söndürücü bulundurulmaz?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

27. Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik kapsamında aşağıda belirtilenlerden hangisi kişisel koruyucu donanımdan sayılır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

28. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne göre, risk değerlendirme esnasında çalışma ortamında bulunan fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal, ergonomik ve benzeri tehlike kaynaklarından oluşan veya bunların etkileşimi sonucu ortaya çıkabilecek tehlikeler belirlenir ve kayda alınır.

Bu belirleme yapılırken aşağıdaki hususlardan hangisi göz önünde bulundurulmaz?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

29. Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e göre işveren, asbest numunelerinde lif sayımını, akredite olmuş veya İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş laboratuvarlara yaptırmakla yükümlüdür.

Buna göre, yaptırılacak lif sayımı için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

Çıktığı Sınav : 2017 C Sınıfı

 
 
 
 
 

30. Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerinde Kullanılmasına Dair Yönetmeliğe göre aşağıdakilerden hangisi kulak koruyucu bir donanımdır?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

31. İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik’e göre; yeterlilik belgesine sahip olan ve süre sonunda belgesini yeniletmek isteyen laboratuvarlar, belge süresinin bitiminden en az kaç gün önce İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne müracaat eder?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

32.

 • C sınıfı iş güvenliği uzmanı olan Güven Bey, sekiz çalışanın istihdam edildiği az tehlikeli sınıfta yer alan bir mali müşavirlik bürosu ile sözleşme yaparak göreve başlamıştır.
 • İşveren, işyerinde gerçekleştirilecek risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak üzere Güven Bey’i görevlendirmiştir.
 • Güven Bey, ekibin çalışmalarına da destek olmak için işyerinde bulunan ergonomik tehlike kaynaklarını belirlemek üzere bir araştırma yapmak istemektedir.
 • Büroda çoğunlukla masaüstü gereken bazı durumlarda ise taşınabilir bilgisayarlar kullanılmakta ayrıca herkesin ortak yararlandığı bir faks ve fotokopi makinesi ile herkesin kendisine ait bir hesap makinesi bulunmaktadır.
 • Sadece arşiv ve mutfak kısımlarında kâğıt, dosya, su damacanası vb. malzemeler elle taşınmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi Güven Bey’in özellikle ergonomik tehlike kaynaklarını belirlerken göz önünde bulundurması gereken hususlardan birisidir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

33. Aşağıda yer alanlardan hangisi ergonominin alt uygulama alanları arasında yer almamaktadır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

34. Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’e göre, çocuk işçiler aşağıdaki işlerin hangisinde çalıştırılamaz?

Çıktığı Sınav : 2017 C Sınıfı

 
 
 
 
 

35. Kuruluşun, yasal zorunluluk ve kendi iş sağlığı ve güvenliği politikası çerçevesinde dayanabileceği düzeye indirilmiş risk hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

36. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında hangi işyerlerinde risk değerlendirmesi yapma yükümlülüğü vardır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

37. Kişisel koruyucu donanımlarda CE işaretinin iliştirilmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

38. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli durum örneklerinden değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

39. Tehlikeli maddenin kapları taşınırken veya depolanırken aşağıdakilerden hangisi önemsizdir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

40. Aşağıdakilerden hangisi atmosferden aldığı havayı sıkıştırarak basıncını arttıran makinedir?

Çıktığı Sınav : 2018 C Sınıfı

 
 
 
 
 

41. Aşağıda gece çalışması ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

42. Bir şeyin zarar verme potansiyeline ne denir?

Çıktığı Sınav : 2012 Ekim C Sınıfı

 
 
 
 

43. Biyolojik etkenlere bağlı meslek hastalıkları aşağıdaki sektörlerin hangisinde daha fazla görülür?

Çıktığı Sınav : 2014 C Sınıfı

 
 
 
 
 

44. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre asıl işveren-alt işveren ilişkisiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2020 C Sınıfı

 
 
 
 
 

45. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine göre kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrolleri aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılır?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

46. Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik’e göre tam akustik baretler, kişisel koruyucu donanım listesinde aşağıdakilerin hangisi kapsamında yer alır?

Çıktığı Sınav : 2018 C Sınıfı

 
 
 
 
 

47. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret; normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde kaçı yükseltilmesi suretiyle ödenir?

Çıktığı Sınav: 2014 C Sınıfı

 
 
 
 
 

48. Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’nde yer alan “Tehlikelerin tanımlanması aşamasına başlarken toplanan, çalışma ortamı, çalışanlar ve işyerine ilişkin asgari bilgiler”den değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

49. 4857 sayılı iş kanununa göre yer altı maden işlerinde çalışan işçilerin haftalık çalışma süresi en çok kaç saattir ?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

50. Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerinde Kullanılmasına Dair Yönetmeliğe göre aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu donanımların kullanım şartları ve özellikle kullanım sürelerinin belirlenmesinde dikkate alınmaz?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 


E-posta listesine abone olun
İş sağlığı ve güvenliği alanında gelişmeler, haberler ve bültenler e-posta adresinize gelsin.
İstediğiniz zaman listeden çıkabilirsiniz.
Bunları da beğenebilirsiniz
6 Yorumlar
 1. murat diyor

  18.sorunun cevabı yanlış.iskelelerin periyodik kontrolü hem 6ay,hem 1 yıl nasıl olabilir.

 2. TARIK DEGİRMENCİ diyor

  11. Emziren kadın işçinin doğumu izleyen kaç ay boyunca gece çalıştırılması yasaktır?
  CEVAP:12 AY
  SIZ 6 YAPMISSINIIZ

 3. Tuba diyor

  Çok özür dileyerek açıklıyorum. Bir arkadaşıma sordum ve aldığım cevap. İki farklı soruymuş aynı sandığım. 1.5 ve 2 nin ayırdını açıklamış yönetmelik.
  Madde 204 – Kazanlarda basıncı, sıcaklığı ve su seviyesini gösteren aşağıdaki ölçü cihazları bulunacaktır:

  1) Kazanın en yüksek çalışma basıncının iki katını gösterecek şekilde taksimatlı manometresi olacak ve bunun en yüksek çalışma basıncını gösteren rakamı, kırmızı çizgi ile işaretlenmiş bulunacaktır.

  Manometrenin işaretleri, kazan boyunun birbuçuk katı uzaklıktan rahatça okunabilecek büyüklükte olacaktır.

 4. Tuba Coşkun diyor

  Çok özür dileyerek açıklıyorum. Bir arkadaşıma sordum ve aldığım cevap. İki farklı soruymuş aynı sandığım. 1.5 ve 2 nin ayırdını açıklamış yönetmelik.
  Madde 204 – Kazanlarda basıncı, sıcaklığı ve su seviyesini gösteren aşağıdaki ölçü cihazları bulunacaktır:

  1) Kazanın en yüksek çalışma basıncının iki katını gösterecek şekilde taksimatlı manometresi olacak ve bunun en yüksek çalışma basıncını gösteren rakamı, kırmızı çizgi ile işaretlenmiş bulunacaktır.

  Manometrenin işaretleri, kazan boyunun birbuçuk katı uzaklıktan rahatça okunabilecek büyüklükte olacaktır.

 5. isgnedir.com diyor

  Hangi sorularda olduğunu iletirseniz yardımcı oluruz. Sorular ve cevaplar ÖSYM’nin sitesinde yayınlandığı şekilde paylaşılmaktadır.

 6. Tuba Coşkun diyor

  Daha önceki cevapta 2 diyordu bu sefer de 1.5 diyorsunuz hangisi doğru acaba ikisini de siz söylüyorsunuz anlamadm bir Türlü

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.