msds
osgb
etiketleme

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Çıkmış Sorular

Sağlıklı Yaşam

İş güvenliği sınavlarına hazırlanmanın en iyi yollarından biri de geçmiş yıllardaki sınavlarda çıkan soruları çözmektir.

Aşağıdaki testte 2010 yılından itibaren c sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında çıkmış soruları çözebilirsiniz. Testi her başlattığınızda soru havuzu içinden rastgele 50 soru karşınıza gelecektir. Geçmiş yıllarda sınavlar 100 soru üzerinden olsa da güncel uygulamaya uygun olması açısından 50 soru olarak düzenlenmiştir.

Soruların altında konu ile ilgili bilgi sayfalarına verilen linklere tıklayarak o konuda daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

SORULAR

1. Ülkemizde çalışma ortamında yer alan fiziksel etmenlere yönelik ölçüm faaliyetleri gerçekleştiren kamu kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

2. Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’nde yer alan “Tehlikelerin tanımlanması aşamasına başlarken toplanan, çalışma ortamı, çalışanlar ve işyerine ilişkin asgari bilgiler”den değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

3. Emniyet kemeri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

4. Ocak havalandırma, yer altında güvenli ve rahat çalışma koşullarını oluşturmak amacıyla yeterli miktarda temiz havayı ocağa gönderme işlemi olarak tanımlanır.

Buna göre, ocağa gönderilecek temiz hava miktarının belirlenmesinde,

I. Ocaktaki çalışan sayısı

II. Ocakta oluşabilecek toz miktarı

III. Ocakta bulunması muhtemel zararlı gazlar

Hususlarından hangileri dikkate alınmalıdır?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

5. HAZOP tekniği ilk kez aşağıdaki sektörlerden hangisi tarafından geliştirilmiştir?

Çıktığı Sınav : 2012 Ekim C Sınıfı

 
 
 
 

6. Oksi-gaz kaynağı yapılan bir atelyede ısı kaynağına yakınlığı nedeni ile ısınan asetilen tüpünün patlama riskinin önlenmesi için aşağıdaki işlemlerden hangisinin yapılması gerekir?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

7. Aşağıda verilen tehlike-risk eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

8. Çalışma ortamında ısıtma, soğutma ve nemlendirme işlevlerini birlikte yerine getirme işlemi aşağıdakilerden hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

9. Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi işverenin, elle taşıma işlerinde çalışanların ve temsilcilerinin bilgilendirilmelerini ve eğitimlerini sağlayacağı konulardan biri değildir?

Çıktığı Sınav : 2020 C Sınıfı

 
 
 
 
 

10. Yeraltı maden işletmeleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

11. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e göre,

I. Çok toksik madde; çok az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddedir.
II. Alevlenir madde, parlama noktası 60 °C – 75 °C arasında olan sıvı hâldeki maddedir.
III. Toksik madde; az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddedir.

tanımlarından hangileri doğrudur?

Çıktığı Sınav : 2017 C Sınıfı

 
 
 
 
 

12. “Borçlar Kanunu’na göre, işveren iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alma konusunda ……” cümlesinde boşluğa gelecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

13. Aşağıda verilen ölçüm aletlerinden hangisi kişisel gürültü maruziyeti riskini belirlemek için kullanılır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

14.

  • C sınıfı iş güvenliği uzmanı olan Güven Bey, sekiz çalışanın istihdam edildiği az tehlikeli sınıfta yer alan bir mali müşavirlik bürosu ile sözleşme yaparak göreve başlamıştır.
  • İşveren, işyerinde gerçekleştirilecek risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak üzere Güven Bey’i görevlendirmiştir.
  • Güven Bey, ekibin çalışmalarına da destek olmak için işyerinde bulunan ergonomik tehlike kaynaklarını belirlemek üzere bir araştırma yapmak istemektedir.
  • Büroda çoğunlukla masaüstü gereken bazı durumlarda ise taşınabilir bilgisayarlar kullanılmakta ayrıca herkesin ortak yararlandığı bir faks ve fotokopi makinesi ile herkesin kendisine ait bir hesap makinesi bulunmaktadır.
  • Sadece arşiv ve mutfak kısımlarında kâğıt, dosya, su damacanası vb. malzemeler elle taşınmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi Güven Bey’in özellikle ergonomik tehlike kaynaklarını belirlerken göz önünde bulundurması gereken hususlardan birisidir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

15. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre, iş ekipmanının periyodik kontrolü sonucunda düzenlenecek raporda;

I. tespit ve değerlendirme,
II. ikaz ve öneriler,
III. sonuç ve kanaat

bölümlerinden hangileri bulunur?

Çıktığı Sınav : 2018 C Sınıfı

 
 
 
 
 

16. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Yönetmeliğine Göre aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirmesi dokümanında yer alması gereken asgari bilgilerden biridir ?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

17. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne göre, risk değerlendirme esnasında çalışma ortamında bulunan fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal, ergonomik ve benzeri tehlike kaynaklarından oluşan veya bunların etkileşimi sonucu ortaya çıkabilecek tehlikeler belirlenir ve kayda alınır.

Bu belirleme yapılırken aşağıdaki hususlardan hangisi göz önünde bulundurulmaz?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

18. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre; işyerindeki iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bildirilen eksiklik ve aksaklıkların acil durdurmayı gerektirmesi veya yangın, patlama, göçme, kimyasal sızıntı ve benzeri acil ve hayati tehlike arz etmesi, meslek hastalığına sebep olabilecek ortamların  bulunmasına rağmen işveren tarafından gerekli tedbirlerin alınmaması hâlinde, bu durum işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanınca, Bakanlığın yetkili birimine, varsa yetkili sendika temsilcisine, yoksa çalışan temsilcisine bildirilir.

Buna göre, bildirim yapmadığı tespit edilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının belgesi kaç ay süreyle askıya alınır?

Çıktığı Sınav : 2017 C Sınıfı

 
 
 
 
 

19. İş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin temel amacı işyerlerindeki çalışma koşullarından kaynaklanan her türlü tehlike ve sağlık riskini azaltarak insan sağlığını etkilemeyen seviyeye düşürmektir, bu amaç çerçevesinde “……………” iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin temel taşını teşkil eder.

Yukardaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

20. Aşağıda verilen gürültüye karşı korunma önlemlerinden hangisi diğerlerine göre öncelikli değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

21. Toplum sağlığı merkezleri hangi bakanlığa bağlıdır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

22. İşyerlerinde kullanılan kazanlarda, en yüksek çalışma basıncının kaç katını gösterecek şekilde taksimatlı manometre olmalıdır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

23. Aşağıda yer alanlardan hangisi iş sağlığı ve güvenliği kurulunu oluşturan kişilerden değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

24. Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’e göre, çocuk işçiler aşağıdaki işlerin hangisinde çalıştırılamaz?

Çıktığı Sınav : 2017 C Sınıfı

 
 
 
 
 

25. I- Düşük sıcaklık ve bunun gibi özel çalışma koşulları
II- İş ekipmanı üreticilerinin mevzuat gereği verdiği bilgileri
III-Maruziyetin türü, düzeyi ve süresi
IV- Maruziyet sınır değerleri ve maruziyet etkin değerleri

İşveren, yapılacak risk değerlendirmesinde, titreşim ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangilerini dikkat almalıdır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

26. Güvenlik ve sağlık işaretleri ile ilgili olarak aşağıda yer alan tanımlardan hangisi yanlış eşleştirilmiştir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

27. Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine göre, aşağıdaki işaretin anlamı hangisinde doğru verilmiştir?

 

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

28. Yabancı bir ülkede bulunan bir kişiye vatandaşı olduğu ülkeye ait hukuk kurallarının uygulanması aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ifade edilir?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

29. “İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalara” ne denir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

30. Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği’ne göre, “Acil çıkış ve ilkyardım işaretleri için …. kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır.”

cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

31. Aşağıdakilerden hangisi elektromanyetik spektrumda yer alan radyasyon türlerinden biri değildir?

Çıktığı Sınav : 2019 C Sınıfı

 
 
 
 
 

32. Çalışma hayatını denetleme görevi yasal olarak aşağıdaki kurumlardan hangisine verilmiştir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

33. I- Maruziyet süresi ve şiddetinin sınırlandırılması
II- Tüm vücut titreşim sınır değeri 1,15 m/sn2 olan ekipmanın, sınır değeri 0,1 m/sn2 olan ekipman ile değiştirilmesi
III- Titreşimli iş ekipmanının titreşim azaltıcı aparatlarla iyileştirilmesi
IV- Kişisel koruyucu donanımı kullanımı

Yukarıda verilen titreşimden korunma yöntemleri önceliğine göre sıralanırsa aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

34. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre, acil durumlarla ilgili;

I. olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri almak,
II. olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçümleri yapmak,
III. meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirmek

sorumluluklarından hangileri işverene aittir?

Çıktığı Sınav : 2019 C Sınıfı

 
 
 
 
 

35. Aşağıdakilerden hangisi iş ekipmanlarında güvenliği olumsuz etkileyen durumlardan birisi değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

36.

  • C sınıfı iş güvenliği uzmanı olan Güven Bey, sekiz çalışanın istihdam edildiği az tehlikeli sınıfta yer alan bir mali müşavirlik bürosu ile sözleşme yaparak göreve başlamıştır.
  • İşveren, işyerinde gerçekleştirilecek risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak üzere Güven Bey’i görevlendirmiştir.
  • Güven Bey, ekibin çalışmalarına da destek olmak için işyerinde bulunan ergonomik tehlike kaynaklarını belirlemek üzere bir araştırma yapmak istemektedir.
  • Büroda çoğunlukla masaüstü gereken bazı durumlarda ise taşınabilir bilgisayarlar kullanılmakta ayrıca herkesin ortak yararlandığı bir faks ve fotokopi makinesi ile herkesin kendisine ait bir hesap makinesi bulunmaktadır.
  • Sadece arşiv ve mutfak kısımlarında kâğıt, dosya, su damacanası vb. malzemeler elle taşınmaktadır.

Güven Bey, İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği`ne göre işyerindeki ergonomik tehlikeleri tanımlarken aşağıdaki bilgilerden hangisine ihtiyaç duymaz?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

37. Aşağıdakilerden hangisi biyolojik risk uyarı işaretidir?

Çıktığı Sınav : 2015 C Sınıfı

 
 
 
 
 

38. OHSAS 18001’de meydana gelebilecek zararlı bir olayın sonuçları ve oluşma olasılığının bileşkesi hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

39. I- Motorlu arabaların klakson sesleri işyerindeki diğer makinelerin meydana getirdiği gürültüleri bastıracak kadar kuvvetli olmalıdır.
II- Arabalar gündüz çok loş ve karanlık yerlerde veya gece kullanılmalıdır.
III-Benzin, mazot vb. yakıtla çalışan motorlu arabalar binaların içlerinde kullanılamayacaktır.

Motorlu araç kullanımı ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

40. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e göre,

I. Çok toksik madde; çok az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddedir.

II. Alevlenir madde, parlama noktası 60 oC – 75 oC arasında olan sıvı hâldeki maddedir.

III. Toksik madde; az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddedir.

tanımlarından hangileri doğrudur?

Çıktığı Sınav : 2017 C Sınıfı

 
 
 
 
 

41. Aşağıda yer alanlardan hangisi antropometri alanını tanımlamaktadır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

42. Aşağıdaki kimyasal maddelerin hangisinin kullanımı yasak değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

43. Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine göre yangınla mücadele işaretlerinin temel nitelikleri ile ilgili,

I. Dikdörtgen ve kare biçiminde olmalıdır.

II. Kırmızı zemin üzerinde beyaz pikrogram olmalıdır.

III. İşaretler sarı çerçeve içinde olmalıdır.

Yargılardan hangileri doğrudur?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

44. Aşağıdakilerden hangisi ergonomik bir tasarımın kullanıcıya yönelik amaçlarınadan biri değildir?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

45. “Riski kaynağında önlemek üzere; toplu koruma önlemleri uygulanacaktır.” Aşağıdakilerden hangisi toplu koruma yöntemlerine örnek değildir?

Çıktığı Sınav : 2012 Ekim C Sınıfı

 
 
 
 

46. Günlük gürültü maruziyetinin günden güne belirgin şekilde farklılık gösterdiğinin kesin olarak tespit edildiği işlerde, günlük maruziyet düzeyi yerine kullanılacak yeterli ölçümle tespit edilen haftalık gürültü maruziyet düzeyi kaç dB(A) sınır değerini aşamaz?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

47. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği uygulama ilkelerinden biri değildir?

Çıktığı Sınav : 2018 C Sınıfı

 
 
 
 
 

48. Aşağıdakilerden hangisi ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) uygulamaları için yanlış bir ifadedir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

49. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine göre kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrolleri aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılır?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

50. Fiziksel ortam faktörlerinde yer alan tozlar, hangi katı madde türüdür?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 


Bu sayfadaki isg çıkmış sorular listesi, ilgili bakanlık ve ösym tarafından halka açık olarak ilan edilen isg sınav soruları ve açıklamalarını içermektedir. İsg c sınıfı çıkmış sorular, yayınlandığı tarih itibariyle değerlendirilmiş olup ilgili soruları kapsayan mevzuatlarda değişiklikler neticesinde soruların güncel cevapları farklılık gösterebilir.

Her yıla ait isg sınav soruları, soruların içinde belirtilmiştir.

Bu içerik İsgnedir.com yazarı tarafından oluşturulmuştur. İsgnedir.com`un belirtmiş olduğu “İçerik Kullanım İzinleri”ne bağlı kalmak kaydıyla kullanabilirsiniz.