kaymaz zemin
iş güvenliği uzmanlığı

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Çıkmış Sorular

İş güvenliği sınavlarına hazırlanmanın en iyi yollarından biri de geçmiş yıllardaki sınavlarda çıkan soruları çözmektir.

Aşağıdaki testte 2010 yılından itibaren c sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında çıkmış soruları çözebilirsiniz. Testi her başlattığınızda soru havuzu içinden rastgele 50 soru karşınıza gelecektir. Geçmiş yıllarda sınavlar 100 soru üzerinden olsa da güncel uygulamaya uygun olması açısından 50 soru olarak düzenlenmiştir.

Soruların altında konu ile ilgili bilgi sayfalarına verilen linklere tıklayarak o konuda daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

SORULAR

1. Kaldırma makineleri kabul edilen en ağır yükün en az kaç katını etkili ve güvenli bir şekilde kaldırmalıdır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

2. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne göre, risk değerlendirme esnasında çalışma ortamında bulunan fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal, ergonomik ve benzeri tehlike kaynaklarından oluşan veya bunların etkileşimi sonucu ortaya çıkabilecek tehlikeler belirlenir ve kayda alınır.

Bu belirleme yapılırken aşağıdaki hususlardan hangisi göz önünde bulundurulmaz?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

3. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, telafi çalışmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2017 C Sınıfı

 
 
 
 
 

4. Aşağıda yer alanlardan hangisi antropometri alanını tanımlamaktadır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

5. Gürültü kontrolünde uygulanan “gürültüye maruz kalma süresini azaltmak” ne tür bir risk kontrolüdür?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

6. Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği’ne göre, “Acil çıkış ve ilkyardım işaretleri için …. kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır.”

cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

7. Kusurlu durumların ortadan kaldırılmasında aşağıdakilerden hangisi en son tercih edilmelidir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

8. Aşağıdakilerden hangisi yapı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak işeverenin asli yükümlülükleri arasında değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

9. Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik’e göre “havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların, sürekli olarak veya uzun süreli yada sık sık patlayıcı ortam oluşturabilecek yerler” hangi bölge sınıfına girer?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

10. Acil çıkış yolları ile alakalı olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

11. Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’e göre çocuk işçi aşağıdakilerden hangisinde tanımlanmıştır?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

12. Risk değerlendirmesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

13. Tehlikeli sınıfta yer alan bir işyerinde 1500 çalışan bulunmaktadır. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’e göre, bu işyerinde en az kaç tane tam gün çalışacak iş güvenliği uzmanı görevlendirilmelidir?

Çıktığı Sınav : 2017 C Sınıfı

 
 
 
 
 

14. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne göre; tehlikeler tanımlanırken “toplanan bilgiler ışığında; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatta yer alan hükümler de dikkate alınarak, çalışma ortamında bulunan fiziksel, kimyasal, biyolojik, ………….., ergonomik ve benzeri tehlike kaynaklarından oluşan veya bunların etkileşimi sonucu ortaya çıkabilecek tehlikeler belirlenir ve kayda alınır.” cümlesindeki boşluğa, aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

15. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Yönetmeliğine Göre aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirmesi dokümanında yer alması gereken asgari bilgilerden biridir ?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

16. İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi açık alanlardaki çalışmalarda çalışanların özellikle korunmasını gerektiren riskli durumlardan biri değildir?

Çıktığı Sınav : 2017 C Sınıfı

 
 
 
 
 

17. Gaz ile çalışan cihazların alevinin hangi renkte olması tam yanmayı gösterir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

18. Bir kaldırma makinesinde 8 işçi görevli ise kaldırma makinesi operatörüne bunlardan kaç tanesi manevracı (işaretçi) olarak işaret vermelidir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

19. Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre aşağıdakilerin hangisinde genç işçi tanımında yer alan yaş sınırlamaları doğru şekilde ifade edilmiştir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

20. Aşağıdakilerden hangisi biyolojik etkenlerden değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

21. I – Eldiven ateşe dayanıklı olarak üretilmiş olmalıdır.
II- Önlük ve tozluk deriden ve ateşe, radyant ısıya ve sıcak metal çapaklarına dayanıklı olmalıdır.
III-Ayakkabılar sıcak çapakların ayağa girmesini önlemek amacıyla uzun konçlu, malzeme düşmelerine karşı burnu çelikli olarak yapılmalıdır.

Kaynak işlemi yapanların giyecekleri koruyucu donanımların özellikleri ile ilgili olarak yukarıda verilen maddelerden hangileri doğrudur?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

22. Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi işverenin, elle taşıma işlerinde çalışanların ve temsilcilerinin bilgilendirilmelerini ve eğitimlerini sağlayacağı konulardan biri değildir?

Çıktığı Sınav : 2020 C Sınıfı

 
 
 
 
 

23. Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine göre yangınla mücadele işaretlerinin temel nitelikleri ile ilgili,

I. Dikdörtgen ve kare biçiminde olmalıdır.

II. Kırmızı zemin üzerinde beyaz pikrogram olmalıdır.

III. İşaretler sarı çerçeve içinde olmalıdır.

Yargılardan hangileri doğrudur?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

24. “Riski kaynağında önlemek üzere; toplu koruma önlemleri uygulanacaktır.” Aşağıdakilerden hangisi toplu koruma yöntemlerine örnek değildir?

Çıktığı Sınav : 2012 Ekim C Sınıfı

 
 
 
 

25. Bir iş ekipmanı, kullanımı sırasında gözle muayene edilirken;

I. parçalardaki deformasyon,
II. aşınma,
III. korozyon

belirtilerinden hangileri dikkate alınması gereken hususlar arasında yer alır?

Çıktığı Sınav : 2020 C Sınıfı

 
 
 
 
 

26. Yapı işlerinde kullanıla iskelelerin periyodik kontrolleri ile ilgili,

I. Standartlarda aksi belirtilmemişse azami kontrol periyodu 6 aydır.

II. Standartlarda aksi belirtilmemiş ise azami kontrol periyodu 1 yıldır.

III. Periyodik kontroller inşaat mühendisi veya tekniker tarafından yapılabilir.

IV. Periyodik kontroller makine mühendisi veya teknikeri tarafından yapılabilir.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

27. Bir kazanda kazanın en yüksek çalışma basıncını gösteren taksimatlı manometrenin işaretleri kazan boyunun kaç katı uzaklıktan rahatça okunabilmelidir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

28. Aşağıda yer alanlardan hangisi işyerindeki banyo-temizlik yerleri için uygun değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

29. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğe göre aşağıdakilerden hangisi acil durum planının kapsaması gereken asgari hususlar arasında yer almaz?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

30. Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi güvenlik rengi kullanılan tüm işaretlerde kırmızı rengin anlamı veya amaçları arasında yer almamaktadır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

31. Tehlikeli kimyasal maddelerle yapılan çalışmalarda aşağıda verilenlerden hangisi özel önlemlerin alınmasına yönelik diğerlerine göre önceliğe sahiptir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

32. Aşağıdaki ikili gaz gruplarından hangisinde yanıcı olmayan bir gaz bulunmaktadır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

33. Alçak ve yüksek gerilimin fazlar arası etkin değerleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

34. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre; işyerindeki iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bildirilen eksiklik ve aksaklıkların acil durdurmayı gerektirmesi veya yangın, patlama, göçme, kimyasal sızıntı ve benzeri acil ve hayati tehlike arz etmesi, meslek hastalığına sebep olabilecek ortamların  bulunmasına rağmen işveren tarafından gerekli tedbirlerin alınmaması hâlinde, bu durum işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanınca, Bakanlığın yetkili birimine, varsa yetkili sendika temsilcisine, yoksa çalışan temsilcisine bildirilir.

Buna göre, bildirim yapmadığı tespit edilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının belgesi kaç ay süreyle askıya alınır?

Çıktığı Sınav : 2017 C Sınıfı

 
 
 
 
 

35. Maden İşyerlerinde  İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğine Göre sağlam arazide elle kazı ve yükleme yapılan açık ocaklarda şev açısı en fazla kaç derece olabilir?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

36. Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’e göre, çocuk işçiler aşağıdaki işlerin hangisinde çalıştırılamaz?

Çıktığı Sınav : 2017 C Sınıfı

 
 
 
 
 

37. İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik’e göre; yeterlilik belgesine sahip olan ve süre sonunda belgesini yeniletmek isteyen laboratuvarlar, belge süresinin bitiminden en az kaç gün önce İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne müracaat eder?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

38. Yabancı bir ülkede bulunan bir kişiye vatandaşı olduğu ülkeye ait hukuk kurallarının uygulanması aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ifade edilir?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

39. Günlük gürültü maruziyetinin günden güne belirgin şekilde farklılık gösterdiğinin kesin olarak tespit edildiği işlerde, günlük maruziyet düzeyi yerine kullanılacak yeterli ölçümle tespit edilen haftalık gürültü maruziyet düzeyi kaç dB(A) sınır değerini aşamaz?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

40. Gürültü Yönetmeliği’ne göre, en yüksek gürültü maruziyet etkin değeri nedir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

41. Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirmesi metotlarından değildir?

Çıktığı Sınav : 2012 Ekim C Sınıfı

 
 
 
 

42. Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik’e göre, maruziyet eylem değerlerinin aşıldığının tespit edilmesi halinde işveren tarafından maruziyeti en aza indirmek için uygulanacak eylem planı;

I. mekanik titreşime maruziyetlerini azaltmak amacıyla iş ekipmanını doğru ve güvenli bir şekilde kullanmaları için çalışanlara gerekli bilgi ve eğitimi vermek,
II. yapılan iş göz önünde bulundurularak, mümkün olan en yüksek düzeyde titreşim oluşturan, ergonomik tasarlanmış uygun iş ekipmanını seçmek,
III. maruziyet süresi ve düzeyini sınırlandırmak

hususlarından hangileri dikkate alınarak oluşturulur?

Çıktığı Sınav : 2017 C Sınıfı

 
 
 
 
 

43. Dikişli ve dikişsiz kullanılabilir gaz tüpleri, standartlarda süre belirtilmemiş ise azami kaç yılda bir periyodik kontrole tabi tutulmalıdır?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

44. Aşağıdakilerden hangisi atmosferden aldığı havayı sıkıştırarak basıncını arttıran makinedir?

Çıktığı Sınav : 2018 C Sınıfı

 
 
 
 
 

45. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği uygulama ilkelerinden biri değildir?

Çıktığı Sınav : 2018 C Sınıfı

 
 
 
 
 

46. I- İşyerinin yazılı prosedür ve politikalarının oluşması ve olgunlaşması
II- İşyerinde alınan tedbirlerin ve güvenlik bilincinin gözden geçirilmesi
III- İşyerinde yasal yükümlülükler ve iş sağlığı ve güvenliği politikası çerçevesinde tahammül edilebilir düzeye indirilmiş risk ile çalışılması
IV- İşyerinde üretilen ürünlerin güvenli olması

Bir işletmede risk analizinin ve yönetiminin yapılması yukarıdakilerden hangilerini sağlar?

Çıktığı Sınav : 2012 Ekim C Sınıfı

 
 
 
 

47. Kanserojen veya mutajen maddelere maruziyet sonucu ortaya çıkan meslek hastalıklarında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

48. Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerinde Kullanılmasına Dair Yönetmeliğe göre aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu donanımların kullanım şartları ve özellikle kullanım sürelerinin belirlenmesinde dikkate alınmaz?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

49. Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’e göre, çocuk işçiler aşağıdaki işlerin hangisinde çalıştırılamaz?

Çıktığı Sınav : 2017 C Sınıfı

 
 
 
 
 

50. Aşağıdakilerden hangisi işyeri hekimliği hizmetlerinin temel uygulamaları arasında değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 


E-posta listesine abone olun
İş sağlığı ve güvenliği alanında gelişmeler, haberler ve bültenler e-posta adresinize gelsin.
İstediğiniz zaman listeden çıkabilirsiniz.
Bunları da beğenebilirsiniz
6 Yorumlar
 1. murat diyor

  18.sorunun cevabı yanlış.iskelelerin periyodik kontrolü hem 6ay,hem 1 yıl nasıl olabilir.

 2. TARIK DEGİRMENCİ diyor

  11. Emziren kadın işçinin doğumu izleyen kaç ay boyunca gece çalıştırılması yasaktır?
  CEVAP:12 AY
  SIZ 6 YAPMISSINIIZ

 3. Tuba diyor

  Çok özür dileyerek açıklıyorum. Bir arkadaşıma sordum ve aldığım cevap. İki farklı soruymuş aynı sandığım. 1.5 ve 2 nin ayırdını açıklamış yönetmelik.
  Madde 204 – Kazanlarda basıncı, sıcaklığı ve su seviyesini gösteren aşağıdaki ölçü cihazları bulunacaktır:

  1) Kazanın en yüksek çalışma basıncının iki katını gösterecek şekilde taksimatlı manometresi olacak ve bunun en yüksek çalışma basıncını gösteren rakamı, kırmızı çizgi ile işaretlenmiş bulunacaktır.

  Manometrenin işaretleri, kazan boyunun birbuçuk katı uzaklıktan rahatça okunabilecek büyüklükte olacaktır.

 4. Tuba Coşkun diyor

  Çok özür dileyerek açıklıyorum. Bir arkadaşıma sordum ve aldığım cevap. İki farklı soruymuş aynı sandığım. 1.5 ve 2 nin ayırdını açıklamış yönetmelik.
  Madde 204 – Kazanlarda basıncı, sıcaklığı ve su seviyesini gösteren aşağıdaki ölçü cihazları bulunacaktır:

  1) Kazanın en yüksek çalışma basıncının iki katını gösterecek şekilde taksimatlı manometresi olacak ve bunun en yüksek çalışma basıncını gösteren rakamı, kırmızı çizgi ile işaretlenmiş bulunacaktır.

  Manometrenin işaretleri, kazan boyunun birbuçuk katı uzaklıktan rahatça okunabilecek büyüklükte olacaktır.

 5. isgnedir.com diyor

  Hangi sorularda olduğunu iletirseniz yardımcı oluruz. Sorular ve cevaplar ÖSYM’nin sitesinde yayınlandığı şekilde paylaşılmaktadır.

 6. Tuba Coşkun diyor

  Daha önceki cevapta 2 diyordu bu sefer de 1.5 diyorsunuz hangisi doğru acaba ikisini de siz söylüyorsunuz anlamadm bir Türlü

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Size daha iyi hizmet sunmak için "çerezleri" kullanıyoruz. Sitemizi kullanarak çerezlere izin verdiğini kabul etmiş sayılıyorsunuz. TamamDaha Fazla Bilgi