iş güvenliği uzmanlığı

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Çıkmış Sorular

İş güvenliği sınavlarına hazırlanmanın en iyi yollarından biri de geçmiş yıllardaki sınavlarda çıkan soruları çözmektir.

Aşağıdaki testte 2010 yılından itibaren c sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında çıkmış soruları çözebilirsiniz. Testi her başlattığınızda soru havuzu içinden rastgele 50 soru karşınıza gelecektir. Geçmiş yıllarda sınavlar 100 soru üzerinden olsa da güncel uygulamaya uygun olması açısından 50 soru olarak düzenlenmiştir.

Soruların altında konu ile ilgili bilgi sayfalarına verilen linklere tıklayarak o konuda daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

SORULAR

1. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre “işveren; acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere ……….. acil durum planlarını hazırlar.” cümlesindeki boşluğa, aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

2. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre, iş ekipmanının periyodik kontrolü sonucunda düzenlenecek raporda;

I. tespit ve değerlendirme,
II. ikaz ve öneriler,
III. sonuç ve kanaat

bölümlerinden hangileri bulunur?

Çıktığı Sınav : 2018 C Sınıfı

 
 
 
 
 

3. Çok hızlı bir gaz genişlemesiyle ve genellikle ısı açığa çıkmasıyla meydana gelen bir kimyasal reaksiyon veya değişime ne denir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

4. Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’e göre çocuk işçi aşağıdakilerden hangisinde tanımlanmıştır?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

5. İş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin temel amacı işyerlerindeki çalışma koşullarından kaynaklanan her türlü tehlike ve sağlık riskini azaltarak insan sağlığını etkilemeyen seviyeye düşürmektir, bu amaç çerçevesinde “……………” iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin temel taşını teşkil eder.

Yukardaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

6. Yabancı bir ülkede bulunan bir kişiye vatandaşı olduğu ülkeye ait hukuk kurallarının uygulanması aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ifade edilir?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

7. Eğe ve törpülerin kullanımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

8. Bir kaldırma makinesinde 8 işçi görevli ise kaldırma makinesi operatörüne bunlardan kaç tanesi manevracı (işaretçi) olarak işaret vermelidir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

9. Kaynak işlerinde kullanılan tüplerin renk kodlaması aşağıdakilerden hangisinde yanlış olarak verilmiştir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

10. İnsan kulağının sesleri duyma eşiği nedir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

11. İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik’e göre; yeterlilik belgesine sahip olan ve süre sonunda belgesini yeniletmek isteyen laboratuvarlar, belge süresinin bitiminden en az kaç gün önce İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne müracaat eder?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

12. Meslek hastalıklarına ilişkin olarak, aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

13. Biyolojik etkenlere bağlı meslek hastalıkları aşağıdaki sektörlerin hangisinde daha fazla görülür?

Çıktığı Sınav : 2014 C Sınıfı

 
 
 
 
 

14. Askeri İşyerleri ile Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmeliğe göre işyerlerinin denetimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

15. Aşağıdakilerden hangisi atmosferden aldığı havayı sıkıştırarak basıncını arttıran makinedir?

Çıktığı Sınav : 2018 C Sınıfı

 
 
 
 
 

16. Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi güvenlik rengi kullanılan tüm işaretlerde kırmızı rengin anlamı veya amaçları arasında yer almamaktadır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

17. Türkiye’de işyerlerinde sağlığın korunması ve iş güvenliğinin sağlanması ilk kez aşağıdakilerden hangisiyle düzenlenmiştir?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

18. Ülkemizde çalışma ortamında yer alan fiziksel etmenlere yönelik ölçüm faaliyetleri gerçekleştiren kamu kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

19. Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliğinin tarihsel gelişimi düşünüldüğünde;

I. Dilaver Paşa Nizamnamesi,
II. Mecelle,
III. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

düzenlemelerinden hangileri cumhuriyetin ilanından önce kabul edilmiştir?

Çıktığı Sınav : 2018 C Sınıfı

 
 
 
 
 

20. Malzeme güvenlik bilgi formunda, kimyasal madde ile ilgili aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Çıktığı Sınav : 2019 C Sınıfı

 
 
 
 
 

21. I- Düşük sıcaklık ve bunun gibi özel çalışma koşulları
II- İş ekipmanı üreticilerinin mevzuat gereği verdiği bilgileri
III-Maruziyetin türü, düzeyi ve süresi
IV- Maruziyet sınır değerleri ve maruziyet etkin değerleri

İşveren, yapılacak risk değerlendirmesinde, titreşim ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangilerini dikkat almalıdır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

22. Aşağıdaki gazlardan hangisi solunum sistemleri üzerinde tahriş edici etki göstermez?

Çıktığı Sınav : 2015 C Sınıfı

 
 
 
 
 

23. Bir kazanda kazanın en yüksek çalışma basıncını gösteren taksimatlı manometrenin işaretleri kazan boyunun kaç katı uzaklıktan rahatça okunabilmelidir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

24. Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalarda işçilerin sağlık ve güvenliğini korumak üzere alınması gereken önlemlerden hangisi önceliklidir?

Çıktığı Sınav : 2012 Ekim C Sınıfı

 
 
 
 

25. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne göre, risk değerlendirme esnasında çalışma ortamında bulunan fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal, ergonomik ve benzeri tehlike kaynaklarından oluşan veya bunların etkileşimi sonucu ortaya çıkabilecek tehlikeler belirlenir ve kayda alınır.

Bu belirleme yapılırken aşağıdaki hususlardan hangisi göz önünde bulundurulmaz?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

26. Kişisel koruyucu donanımlarda CE işaretinin iliştirilmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

27. Aşağıdakilerden hangisi Planla, Uygula, Kontrol et, Önlem al döngüsü içerisindeki Planlama aşamasında yer almaz?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

28. Aşağıda verilen gürültüye karşı korunma önlemlerinden hangisi diğerlerine göre öncelikli değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

29. Aşağıdakilerden hangisi atmosferden aldığı havayı sıkıştırarak basıncını arttıran makinedir?

Çıktığı Sınav : 2018 C Sınıfı

 
 
 
 
 

30. Maden İşyerlerinde  İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğine Göre sağlam arazide elle kazı ve yükleme yapılan açık ocaklarda şev açısı en fazla kaç derece olabilir?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

31. Titreşim Yönetmeliği’ne göre bütün vücut titreşimi için 8 saatlik çalışma süresinde günlük maruziyet sınır değeri nedir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

32. I. Karbonmonooksit

II. Ozon

III. Hidrojen Sülfür

Yukarıdakilerden hangileri hemoglobine bağlanarak öldürücü etkiye yol açar?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

33. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Yönetmeliğine Göre aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirmesi dokümanında yer alması gereken asgari bilgilerden biridir ?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

34. Gürültü Yönetmeliği’ne göre, en yüksek gürültü maruziyet etkin değeri nedir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

35. Aşağıda verilen ölçüm aletlerinden hangisi kişisel gürültü maruziyeti riskini belirlemek için kullanılır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

36. I- İp halatları her türlü ortamda saklanabilir.
II- Islak ip halatları kurutulmalıdır.
III-Kirli ip halatları yıkanıp kurutulmalıdır.

Kaldırma ve çekme işlerinde kullanılan ip halatlarının kullanımı, saklanması ve bakımı ile ilgili yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

37. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında hangi işyerlerinde risk değerlendirmesi yapma yükümlülüğü vardır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

38. Aşağıdakilerden hangisi çalışanların sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve çalışma verimini düşüren psikososyal risk etkenlerinden biri değildir?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

39. Elle Taşıma İşleri Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi özellikle sırt ve bel incinmesine neden olabilecek yükle ilgili risk faktörlerinden biri değildir?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

40. Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e göre işveren, asbest numunelerinde lif sayımını, akredite olmuş veya İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş laboratuvarlara yaptırmakla yükümlüdür.

Buna göre, yaptırılacak lif sayımı için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

Çıktığı Sınav : 2017 C Sınıfı

 
 
 
 
 

41. Aşağıdakilerden hangisi psikososyal risk etmenlerinden biri değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

42. Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğine göre

I. Hafriyat

II. Restorasyon

III. Proje hazırlama

IV. Bakım boyama ve temizleme

İşlerinden hangileri yapı işleri listesinde yer almaz?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

43. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre işveren, sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını
öğrendiği tarihten itibaren en geç ne kadar süre içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir?

Çıktığı Sınav : 2020 C Sınıfı

 
 
 
 
 

44. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğine göre işverenler, çalışanların sağlık dosyalarını işten ayrılma tarihinden itibaren kural olarak en az kaç yıl süre ile saklamak zorundadır?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

45. Aşağıda gece çalışması ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

46. Acil çıkış yolları ile alakalı olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

47. İşyerlerinde çalışanların sağlığını etkiyebilen etkenlerden biride aydınlatmadır.

Aydınlatma şiddeti aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak tanımlanmıştır?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

48. Risk değerlendirmesinde yer alan proaktif faaliyet türü hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

49. Tamamlanmamış yanma ürünü olan ve kana oksijen taşıyıcı hemoglobini bağlayarak ölüme yol açan gaz aşağıdakilerden hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2014 C Sınıfı

 
 
 
 
 

50. Tarım sektörü ile ilgi

I. Tarımsal araçlarda kaza gerçekleşebilme riski düşüktür.

II. Pestisit maruziyetiyle ilgili hastalıklar görülebilir

III. Solunum ve kas-iskelet sistemi hastalıkları görülebilir

İfadelerinden hangileri doğrudur?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 


E-posta listesine abone olun
İş sağlığı ve güvenliği alanında gelişmeler, haberler ve bültenler e-posta adresinize gelsin.
İstediğiniz zaman listeden çıkabilirsiniz.
Bunları da beğenebilirsiniz
6 Yorumlar
 1. murat diyor

  18.sorunun cevabı yanlış.iskelelerin periyodik kontrolü hem 6ay,hem 1 yıl nasıl olabilir.

 2. TARIK DEGİRMENCİ diyor

  11. Emziren kadın işçinin doğumu izleyen kaç ay boyunca gece çalıştırılması yasaktır?
  CEVAP:12 AY
  SIZ 6 YAPMISSINIIZ

 3. Tuba diyor

  Çok özür dileyerek açıklıyorum. Bir arkadaşıma sordum ve aldığım cevap. İki farklı soruymuş aynı sandığım. 1.5 ve 2 nin ayırdını açıklamış yönetmelik.
  Madde 204 – Kazanlarda basıncı, sıcaklığı ve su seviyesini gösteren aşağıdaki ölçü cihazları bulunacaktır:

  1) Kazanın en yüksek çalışma basıncının iki katını gösterecek şekilde taksimatlı manometresi olacak ve bunun en yüksek çalışma basıncını gösteren rakamı, kırmızı çizgi ile işaretlenmiş bulunacaktır.

  Manometrenin işaretleri, kazan boyunun birbuçuk katı uzaklıktan rahatça okunabilecek büyüklükte olacaktır.

 4. Tuba Coşkun diyor

  Çok özür dileyerek açıklıyorum. Bir arkadaşıma sordum ve aldığım cevap. İki farklı soruymuş aynı sandığım. 1.5 ve 2 nin ayırdını açıklamış yönetmelik.
  Madde 204 – Kazanlarda basıncı, sıcaklığı ve su seviyesini gösteren aşağıdaki ölçü cihazları bulunacaktır:

  1) Kazanın en yüksek çalışma basıncının iki katını gösterecek şekilde taksimatlı manometresi olacak ve bunun en yüksek çalışma basıncını gösteren rakamı, kırmızı çizgi ile işaretlenmiş bulunacaktır.

  Manometrenin işaretleri, kazan boyunun birbuçuk katı uzaklıktan rahatça okunabilecek büyüklükte olacaktır.

 5. isgnedir.com diyor

  Hangi sorularda olduğunu iletirseniz yardımcı oluruz. Sorular ve cevaplar ÖSYM’nin sitesinde yayınlandığı şekilde paylaşılmaktadır.

 6. Tuba Coşkun diyor

  Daha önceki cevapta 2 diyordu bu sefer de 1.5 diyorsunuz hangisi doğru acaba ikisini de siz söylüyorsunuz anlamadm bir Türlü

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Size daha iyi hizmet sunmak için "çerezleri" kullanıyoruz. Sitemizi kullanarak çerezlere izin verdiğini kabul etmiş sayılıyorsunuz. TamamDaha Fazla Bilgi