iş güvenliği uzmanlığıiso 9001

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Çıkmış Sorular

İş güvenliği sınavlarına hazırlanmanın en iyi yollarından biri de geçmiş yıllardaki sınavlarda çıkan soruları çözmektir.

Aşağıdaki testte 2010 yılından itibaren c sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında çıkmış soruları çözebilirsiniz. Testi her başlattığınızda soru havuzu içinden rastgele 50 soru karşınıza gelecektir. Geçmiş yıllarda sınavlar 100 soru üzerinden olsa da güncel uygulamaya uygun olması açısından 50 soru olarak düzenlenmiştir.

Soruların altında konu ile ilgili bilgi sayfalarına verilen linklere tıklayarak o konuda daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

SORULAR

1. Güvenlik ve sağlık işaretleri ile ilgili olarak aşağıda yer alan tanımlardan hangisi yanlış eşleştirilmiştir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

2. Ocak havalandırma, yer altında güvenli ve rahat çalışma koşullarını oluşturmak amacıyla yeterli miktarda temiz havayı ocağa gönderme işlemi olarak tanımlanır.

Buna göre, ocağa gönderilecek temiz hava miktarının belirlenmesinde,

I. Ocaktaki çalışan sayısı

II. Ocakta oluşabilecek toz miktarı

III. Ocakta bulunması muhtemel zararlı gazlar

Hususlarından hangileri dikkate alınmalıdır?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

3. I- İp halatları her türlü ortamda saklanabilir.
II- Islak ip halatları kurutulmalıdır.
III-Kirli ip halatları yıkanıp kurutulmalıdır.

Kaldırma ve çekme işlerinde kullanılan ip halatlarının kullanımı, saklanması ve bakımı ile ilgili yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

4. Meslek hastalıklarından korunmada ortam kontrolü çok önemlidir. Bu kapsamda işyeri havasında bulunup günde 8 saat veya haftada 40 saat çalışma süresi içinde maruz kalındığında tüm çalışanların sağlığına zarar vermediği kabul edilen değer , her bir ortam kirleticisi için bilinmeli ve takip edilmelidir

Bu değer aşağıdakilerden hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

5. Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarından dolaysız (direkt) maliyetlerden biridir?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

6. Titreşim Yönetmeliği’ne göre bütün vücut titreşimi için 8 saatlik çalışma süresinde günlük maruziyet sınır değeri nedir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

7. Yeraltı maden işletmeleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

8. Üzerindeki dişler yardımıyla talaş kaldırarak iş parçasını istenen biçim ve ölçüye getirmeye yüzeyleri düzeltmeye ve bilemeye yarayan el aleti aşağıdakilerden hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

9. Aşağıdakilerden hangisi psikososyal risk etmenlerinden biri değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

10. Eğe ve törpülerin kullanımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

11. Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre aşağıdakilerin hangisinde genç işçi tanımında yer alan yaş sınırlamaları doğru şekilde ifade edilmiştir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

12. Gürültü kontrolünde uygulanan “gürültüye maruz kalma süresini azaltmak” ne tür bir risk kontrolüdür?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

13. Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik’e göre “havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların, sürekli olarak veya uzun süreli yada sık sık patlayıcı ortam oluşturabilecek yerler” hangi bölge sınıfına girer?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

14. Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e göre işverenin, işçiler ve temsilcilerine yeterli ve uygun şekilde sağlamakla yükümlü oldukları eğitimler kapsamında aşağıdakilerden hangisi zorunlu tutulmamıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

15. Tarım sektörü ile ilgi

I. Tarımsal araçlarda kaza gerçekleşebilme riski düşüktür.

II. Pestisit maruziyetiyle ilgili hastalıklar görülebilir

III. Solunum ve kas-iskelet sistemi hastalıkları görülebilir

İfadelerinden hangileri doğrudur?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

16. İşyerlerinde gürültüden kaynaklanan risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesinde kullanılan yöntem ve aygıtların aşağıdakilerden hangisine uygun olması gerekmez?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

17. Aşağıdakilerden hangisi Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’te asbest olarak tanımlanan silikat liflerinden değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

18. Kanserojen veya mutajen maddelere maruziyet sonucu ortaya çıkan meslek hastalıklarında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

19. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal risk etmenlerinden biridir?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

20. Aşağıda yer alanlardan hangisi çalışanın sağlığını belirleyen bireysel özellikler arasında yer almaz?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

21. Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği’ne göre, “Acil çıkış ve ilkyardım işaretleri için …. kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır.”

cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

22. Aşağıdakilerden hangisi iskelelerde asgari bulunması gereken özelliklerden değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

23. I- Yükün kaldırılması
II- Yükün iletilmesi, çekilmesi veya hareket ettirilmesi
III-Yükün bir yerden başka bir yere taşınması
IV- Yükü taşıyana fiziki olarak destek olunması

İşçi tarafından yapılan yukarıdaki işlerden hangileri “elle taşıma” tanımına dahildir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

24. Alçak ve yüksek gerilimin fazlar arası etkin değerleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

25. Emniyet kemeri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

26. Aşağıda verilen ölçüm aletlerinden hangisi kişisel gürültü maruziyeti riskini belirlemek için kullanılır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

27. Aşağıda belirtilen iş veya iş ilişkilerinden hangisi 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabidir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

28. İnsan kulağının sesleri duyma eşiği nedir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

29. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e göre,

I. Çok toksik madde; çok az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddedir.

II. Alevlenir madde, parlama noktası 60 oC – 75 oC arasında olan sıvı hâldeki maddedir.

III. Toksik madde; az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddedir.

tanımlarından hangileri doğrudur?

Çıktığı Sınav : 2017 C Sınıfı

 
 
 
 
 

30. I- Oksijen
II- Yanıcı madde
III-Karbondioksit
IV- Isı kaynağı

Yanmanın meydana gelmesi için yukarıdakilerden hangileri gereklidir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

31. Aşağıdakilerden hangisi bir Orta Gerilim (OG) havai hattında bakım ve onarım çalışmasında İş Sağlığı ve Güvenliği için gerekli değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

32. ….. bölgesi: Merkezi, kişinin kulaklarını birleştiren çizginin orta noktası olan ……. cm yarıçaplı kürenin, başın ön kısmında kalan yarısıdır.” cümlesindeki  boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

33. Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliğinin tarihsel gelişimi düşünüldüğünde;

I. Dilaver Paşa Nizamnamesi,
II. Mecelle,
III. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

düzenlemelerinden hangileri cumhuriyetin ilanından önce kabul edilmiştir?

Çıktığı Sınav : 2018 C Sınıfı

 
 
 
 
 

34. İşe giriş muaynesi sırasında öncelikle yapılması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir ?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

35. Tehlikeli sınıfta yer alan bir işyerinde 1500 çalışan bulunmaktadır. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’e göre, bu işyerinde en az kaç tane tam gün çalışacak iş güvenliği uzmanı görevlendirilmelidir?

Çıktığı Sınav : 2017 C Sınıfı

 
 
 
 
 

36. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e göre çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi içeriğinde özellikle verilen konularda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

37. I- Düşük sıcaklık ve bunun gibi özel çalışma koşulları
II- İş ekipmanı üreticilerinin mevzuat gereği verdiği bilgileri
III-Maruziyetin türü, düzeyi ve süresi
IV- Maruziyet sınır değerleri ve maruziyet etkin değerleri

İşveren, yapılacak risk değerlendirmesinde, titreşim ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangilerini dikkat almalıdır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

38. Yabancı bir ülkede bulunan bir kişiye vatandaşı olduğu ülkeye ait hukuk kurallarının uygulanması aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ifade edilir?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

39. Meslek hastalıklarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

40. Alt İşverenlik Yönetmeliği’ne göre, asıl işveren-alt işveren ilişkisinin kurulabilmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

41. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e göre,

I. Çok toksik madde; çok az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddedir.
II. Alevlenir madde, parlama noktası 60 °C – 75 °C arasında olan sıvı hâldeki maddedir.
III. Toksik madde; az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddedir.

tanımlarından hangileri doğrudur?

Çıktığı Sınav : 2017 C Sınıfı

 
 
 
 
 

42. Aşağıdaki ikili gaz gruplarından hangisinde yanıcı olmayan bir gaz bulunmaktadır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

43. Aşağıdakilerden hangisi biyolojik etkenlerden değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

44. Kalitatif risk analizinde risk tanımında hangisi bulunmaz?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

45. Çalışma ortamında ısıtma, soğutma ve nemlendirme işlevlerini birlikte yerine getirme işlemi aşağıdakilerden hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

46. Bir binada yılda en az kaç kez yangın söndürme ve tahliye tatbikatı yapılmalıdır?
Çıktığı Sınav : 2018 C Sınıfı

 
 
 
 
 

47. “Borçlar Kanunu’na göre, işveren iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alma konusunda ……” cümlesinde boşluğa gelecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

48. Çok hızlı bir gaz genişlemesiyle ve genellikle ısı açığa çıkmasıyla meydana gelen bir kimyasal reaksiyon veya değişime ne denir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

49. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğe göre aşağıdakilerden hangisi çalışanlara ekranlı araçlarla çalışmalarda verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin özellikle içermesi gereken konulardan biri değildir?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

50. I- Motorlu arabaların klakson sesleri işyerindeki diğer makinelerin meydana getirdiği gürültüleri bastıracak kadar kuvvetli olmalıdır.
II- Arabalar gündüz çok loş ve karanlık yerlerde veya gece kullanılmalıdır.
III-Benzin, mazot vb. yakıtla çalışan motorlu arabalar binaların içlerinde kullanılamayacaktır.

Motorlu araç kullanımı ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 


E-posta listesine abone olun
İş sağlığı ve güvenliği alanında gelişmeler, haberler ve bültenler e-posta adresinize gelsin.
İstediğiniz zaman listeden çıkabilirsiniz.
Bunları da beğenebilirsin
4 Yorumlar
 1. Tuba diyor

  Çok özür dileyerek açıklıyorum. Bir arkadaşıma sordum ve aldığım cevap. İki farklı soruymuş aynı sandığım. 1.5 ve 2 nin ayırdını açıklamış yönetmelik.
  Madde 204 – Kazanlarda basıncı, sıcaklığı ve su seviyesini gösteren aşağıdaki ölçü cihazları bulunacaktır:

  1) Kazanın en yüksek çalışma basıncının iki katını gösterecek şekilde taksimatlı manometresi olacak ve bunun en yüksek çalışma basıncını gösteren rakamı, kırmızı çizgi ile işaretlenmiş bulunacaktır.

  Manometrenin işaretleri, kazan boyunun birbuçuk katı uzaklıktan rahatça okunabilecek büyüklükte olacaktır.

 2. Tuba Coşkun diyor

  Çok özür dileyerek açıklıyorum. Bir arkadaşıma sordum ve aldığım cevap. İki farklı soruymuş aynı sandığım. 1.5 ve 2 nin ayırdını açıklamış yönetmelik.
  Madde 204 – Kazanlarda basıncı, sıcaklığı ve su seviyesini gösteren aşağıdaki ölçü cihazları bulunacaktır:

  1) Kazanın en yüksek çalışma basıncının iki katını gösterecek şekilde taksimatlı manometresi olacak ve bunun en yüksek çalışma basıncını gösteren rakamı, kırmızı çizgi ile işaretlenmiş bulunacaktır.

  Manometrenin işaretleri, kazan boyunun birbuçuk katı uzaklıktan rahatça okunabilecek büyüklükte olacaktır.

 3. isgnedir.com diyor

  Hangi sorularda olduğunu iletirseniz yardımcı oluruz. Sorular ve cevaplar ÖSYM’nin sitesinde yayınlandığı şekilde paylaşılmaktadır.

 4. Tuba Coşkun diyor

  Daha önceki cevapta 2 diyordu bu sefer de 1.5 diyorsunuz hangisi doğru acaba ikisini de siz söylüyorsunuz anlamadm bir Türlü

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Size daha iyi hizmet sunmak için "çerezleri" kullanıyoruz. Sitemizi kullanarak çerezlere izin verdiğini kabul etmiş sayılıyorsunuz. TamamDaha Fazla Bilgi