kaymaz zemin
iş güvenliği uzmanlığı

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Çıkmış Sorular

İş güvenliği sınavlarına hazırlanmanın en iyi yollarından biri de geçmiş yıllardaki sınavlarda çıkan soruları çözmektir.

Aşağıdaki testte 2010 yılından itibaren c sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında çıkmış soruları çözebilirsiniz. Testi her başlattığınızda soru havuzu içinden rastgele 50 soru karşınıza gelecektir. Geçmiş yıllarda sınavlar 100 soru üzerinden olsa da güncel uygulamaya uygun olması açısından 50 soru olarak düzenlenmiştir.

Soruların altında konu ile ilgili bilgi sayfalarına verilen linklere tıklayarak o konuda daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

SORULAR

1. Kaynak ve kesme işlemleri çok farklı koşullar altında kat seviyesinden yüksek çok çeşitli yerlerde (fabrikalarda, uzay kafesi konstürsiyon- larında, çukurlarda, teknelerde, madenlerde, tanklarda vb.) yapılmaktadır. Bu tarz yerlerde kaynak ve kesme işlemleri yapılırken çalışanın meşgul edilmemesi ve
çalışan kişinin işine konsantre olarak değişen şartlara göre pozisyonunu iyi ayarlaması gerekmektedir.

Bu konularla ilgilenen bilim dalı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

2. İnsan kulağının sesleri duyma eşiği nedir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

3. 4857 sayılı iş kanununa göre yer altı maden işlerinde çalışan işçilerin haftalık çalışma süresi en çok kaç saattir ?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

4. Titreşim Yönetmeliği’ne göre bütün vücut titreşimi için 8 saatlik çalışma süresinde günlük maruziyet sınır değeri nedir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

5. Bir iş ekipmanı, kullanımı sırasında gözle muayene edilirken;

I. parçalardaki deformasyon,
II. aşınma,
III. korozyon

belirtilerinden hangileri dikkate alınması gereken hususlar arasında yer alır?

Çıktığı Sınav : 2020 C Sınıfı

 
 
 
 
 

6. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e göre,

I. Çok toksik madde; çok az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddedir.

II. Alevlenir madde, parlama noktası 60 oC – 75 oC arasında olan sıvı hâldeki maddedir.

III. Toksik madde; az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddedir.

tanımlarından hangileri doğrudur?

Çıktığı Sınav : 2017 C Sınıfı

 
 
 
 
 

7. Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’ne göre, kazı ve malzeme taşıma işlerinde kullanılan makine ve araçlara ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2017 C Sınıfı

 
 
 
 
 

8. Aşağıda verilen tehlike-risk eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

9. Aşağıdakilerin hangisinde “Biyolojik Etkenler”in tanımı doğru verilmiştir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

10. Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalıklarını en aza indirgeyen faktörlerden değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

11. Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi işverenlerin yükümlülükleri arasında yer almaz?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

12. Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe göre Grup1 Biyolojik etkenler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

13. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik’e göre, acil durum planlarını hazırlamak ve tatbikatların yapılmasını sağlamak aşağıdakilerden hangisinin yükümlülüğüdür?

Çıktığı Sınav : 2019 C sınıfı

 
 
 
 
 

14. Aşağıdakilerden hangisi ergonomik bir tasarımın kullanıcıya yönelik amaçlarınadan biri değildir?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

15. “İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalara” ne denir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

16. Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’e göre, çocuk işçiler aşağıdaki işlerin hangisinde çalıştırılamaz?

Çıktığı Sınav : 2017 C Sınıfı

 
 
 
 
 

17. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre, iş ekipmanının periyodik kontrolü sonucunda düzenlenecek raporda;

I. tespit ve değerlendirme,
II. ikaz ve öneriler,
III. sonuç ve kanaat

bölümlerinden hangileri bulunur?

Çıktığı Sınav : 2018 C Sınıfı

 
 
 
 
 

18. I- İp halatları her türlü ortamda saklanabilir.
II- Islak ip halatları kurutulmalıdır.
III-Kirli ip halatları yıkanıp kurutulmalıdır.

Kaldırma ve çekme işlerinde kullanılan ip halatlarının kullanımı, saklanması ve bakımı ile ilgili yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

19. İşyerlerinde gürültüden kaynaklanan risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesinde kullanılan yöntem ve aygıtların aşağıdakilerden hangisine uygun olması gerekmez?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

20. İşyeri ortamında bulunan tehlikelerin kontrolüne yönelik tedbirler bakımından en son başvurulması gereken tedbir aşağıdakilerden hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2012 Ekim C Sınıfı

 
 
 
 

21. Elle Taşıma İşleri Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi özellikle sırt ve bel incinmesine neden olabilecek yükle ilgili risk faktörlerinden biri değildir?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

22. Aşağıda yer alanlardan hangisi çalışanın sağlığını belirleyen bireysel özellikler arasında yer almaz?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

23. Yabancı bir ülkede bulunan bir kişiye vatandaşı olduğu ülkeye ait hukuk kurallarının uygulanması aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ifade edilir?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

24. Kuruluşun, yasal zorunluluk ve kendi iş sağlığı ve güvenliği politikası çerçevesinde dayanabileceği düzeye indirilmiş risk hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

25. Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre aşağıdakilerin hangisinde genç işçi tanımında yer alan yaş sınırlamaları doğru şekilde ifade edilmiştir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

26. I. Zararlı otlar – İnsektisit
II. Mantarlar – Fungusit
III. Kemirgenler – Herbisit

Yukarıdakilerin hangilerinde, istenmeyen veya zararlı canlılar ile bunlarla mücadele için kullanılan pestisitler doğru eşleştirilmiştir?

Çıktığı Sınav : 2018 C Sınıfı

 
 
 
 
 

27. OHSAS 18001’de meydana gelebilecek zararlı bir olayın sonuçları ve oluşma olasılığının bileşkesi hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

28. Aşağıda verilen tehlike-risk eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

29. Aşağıdakilerden hangisi işyeri hekimliği hizmetlerinin temel uygulamaları arasında değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

30. I. İşveren çalışanlarını derhal bilgilendirir

II. Yüksek maruziyet riski ortadan kaldırılıp durum normale dönene kadar etkilenmiş alana sadece onarım ve zorunlu işler yapacakların girişine müsaade edilir.

III. Yüksek maruziyet riski ortadan kaldırılıp durum normale dönene kadar etkilenmiş alana girenlerin herhangi bir koruyucu giysi giymesi zorunlu değildir.

Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğe Göre herhangi bir iş yerinde çalışanların yüksek düzeyde maruziyetine neden olabilecek beklenmedik bir olay veya kaza meydana geldiğinde yukarıdakilerden hangilerinin yapılması gerekir?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

31. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne göre aşağıda belirtilenlerden hangisi risk değerlendirmesinden sonra planlanan kontrol tedbirlerinden tehlikenin kaynağında önlenmesine yönelik değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

32. Tarım sektörü ile ilgi

I. Tarımsal araçlarda kaza gerçekleşebilme riski düşüktür.

II. Pestisit maruziyetiyle ilgili hastalıklar görülebilir

III. Solunum ve kas-iskelet sistemi hastalıkları görülebilir

İfadelerinden hangileri doğrudur?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

33. İşyerlerinde gürültüden kaynaklanan risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesinde kullanılan yöntem ve aygıtların aşağıdakilerden hangisine uygun olması gerekmez?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

34. Tehlikeli maddenin kapları taşınırken veya depolanırken aşağıdakilerden hangisi önemsizdir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

35. Aşağıda yer alanlardan hangisi çalışanın sağlığını etkileyen kimyasal işyeri ortam faktörleri arasında yer almaz?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

36. Bir kaldırma makinesinde 8 işçi görevli ise kaldırma makinesi operatörüne bunlardan kaç tanesi manevracı (işaretçi) olarak işaret vermelidir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

37. Çalışma hayatını denetleme görevi yasal olarak aşağıdaki kurumlardan hangisine verilmiştir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

38. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında hangi işyerlerinde risk değerlendirmesi yapma yükümlülüğü vardır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

39. Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarından dolaysız (direkt) maliyetlerden biridir?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

40. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne göre; tehlikeler tanımlanırken “toplanan bilgiler ışığında; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatta yer alan hükümler de dikkate alınarak, çalışma ortamında bulunan fiziksel, kimyasal, biyolojik, ………….., ergonomik ve benzeri tehlike kaynaklarından oluşan veya bunların etkileşimi sonucu ortaya çıkabilecek tehlikeler belirlenir ve kayda alınır.” cümlesindeki boşluğa, aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

41. “12/06/1989 tarihli ve ……….. sayılı Avrupa Birliği Konsey Direktifi İş Sağlığ ve Güvenliği alanındaki birçok yönetmeliklerin hazırlanmasında temel teşkil etmektedir.” ifadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Çıktığı Sınav : 2012 Ekim C Sınıfı

 
 
 
 

42. Tehlikeli sınıfta yer alan bir işyerinde 1500 çalışan bulunmaktadır. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’e göre, bu işyerinde en az kaç tane tam gün çalışacak iş güvenliği uzmanı görevlendirilmelidir?

Çıktığı Sınav : 2017 C Sınıfı

 
 
 
 
 

43. Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik’e göre, maruziyet eylem değerlerinin aşıldığının tespit edilmesi hâlinde işveren tarafından maruziyeti en aza indirmek için uygulanacak eylem planı;

I. mekanik titreşime maruziyetlerini azaltmak amacıyla iş ekipmanını doğru ve güvenli bir şekilde kullanmaları için çalışanlara gerekli bilgi ve eğitimi vermek,

II. yapılan iş göz önünde bulundurularak, mümkün olan en yüksek düzeyde titreşim oluşturan, ergonomik tasarlanmış uygun iş ekipmanını seçmek,

III. maruziyet süresi ve düzeyini sınırlandırmak,

hususlarından hangileri dikkate alınarak oluşturulur?

Çıktığı Sınav : 2017 C Sınıfı

 
 
 
 
 

44. Risk değerlendirmesinde yer alan proaktif faaliyet türü hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

45. Basınçlı ekipmanın amaçlanan kullanıma uygun yüklemelere ve öngörülebilen çalışma koşullarına uygun olarak tasarlanmasında aşağıdaki etkenlerden hangisinin hesaba katılması şart değildir?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

46. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine göre kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrolleri aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılır?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

47. Kalitatif risk analizinde risk tanımında hangisi bulunmaz?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

48. Aşağıdaki gazlardan hangisi solunum sistemleri üzerinde tahriş edici etki göstermez?

Çıktığı Sınav : 2015 C Sınıfı

 
 
 
 
 

49. Tehlikeli sınıfta yer alan bir işyerinde 1500 çalışan bulunmaktadır. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’e göre, bu işyerinde en az kaç tane tam gün çalışacak iş güvenliği uzmanı görevlendirilmelidir?

Çıktığı Sınav : 2017 C Sınıfı

 
 
 
 
 

50.

 • C sınıfı iş güvenliği uzmanı olan Güven Bey, sekiz çalışanın istihdam edildiği az tehlikeli sınıfta yer alan bir mali müşavirlik bürosu ile sözleşme yaparak göreve başlamıştır.
 • İşveren, işyerinde gerçekleştirilecek risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak üzere Güven Bey’i görevlendirmiştir.
 • Güven Bey, ekibin çalışmalarına da destek olmak için işyerinde bulunan ergonomik tehlike kaynaklarını belirlemek üzere bir araştırma yapmak istemektedir.
 • Büroda çoğunlukla masaüstü gereken bazı durumlarda ise taşınabilir bilgisayarlar kullanılmakta ayrıca herkesin ortak yararlandığı bir faks ve fotokopi makinesi ile herkesin kendisine ait bir hesap makinesi bulunmaktadır.
 • Sadece arşiv ve mutfak kısımlarında kâğıt, dosya, su damacanası vb. malzemeler elle taşınmaktadır.

Güven Bey, İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği`ne göre işyerindeki ergonomik tehlikeleri tanımlarken aşağıdaki bilgilerden hangisine ihtiyaç duymaz?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 


E-posta listesine abone olun
İş sağlığı ve güvenliği alanında gelişmeler, haberler ve bültenler e-posta adresinize gelsin.
İstediğiniz zaman listeden çıkabilirsiniz.
Bunları da beğenebilirsiniz
5 Yorumlar
 1. TARIK DEGİRMENCİ diyor

  11. Emziren kadın işçinin doğumu izleyen kaç ay boyunca gece çalıştırılması yasaktır?
  CEVAP:12 AY
  SIZ 6 YAPMISSINIIZ

 2. Tuba diyor

  Çok özür dileyerek açıklıyorum. Bir arkadaşıma sordum ve aldığım cevap. İki farklı soruymuş aynı sandığım. 1.5 ve 2 nin ayırdını açıklamış yönetmelik.
  Madde 204 – Kazanlarda basıncı, sıcaklığı ve su seviyesini gösteren aşağıdaki ölçü cihazları bulunacaktır:

  1) Kazanın en yüksek çalışma basıncının iki katını gösterecek şekilde taksimatlı manometresi olacak ve bunun en yüksek çalışma basıncını gösteren rakamı, kırmızı çizgi ile işaretlenmiş bulunacaktır.

  Manometrenin işaretleri, kazan boyunun birbuçuk katı uzaklıktan rahatça okunabilecek büyüklükte olacaktır.

 3. Tuba Coşkun diyor

  Çok özür dileyerek açıklıyorum. Bir arkadaşıma sordum ve aldığım cevap. İki farklı soruymuş aynı sandığım. 1.5 ve 2 nin ayırdını açıklamış yönetmelik.
  Madde 204 – Kazanlarda basıncı, sıcaklığı ve su seviyesini gösteren aşağıdaki ölçü cihazları bulunacaktır:

  1) Kazanın en yüksek çalışma basıncının iki katını gösterecek şekilde taksimatlı manometresi olacak ve bunun en yüksek çalışma basıncını gösteren rakamı, kırmızı çizgi ile işaretlenmiş bulunacaktır.

  Manometrenin işaretleri, kazan boyunun birbuçuk katı uzaklıktan rahatça okunabilecek büyüklükte olacaktır.

 4. isgnedir.com diyor

  Hangi sorularda olduğunu iletirseniz yardımcı oluruz. Sorular ve cevaplar ÖSYM’nin sitesinde yayınlandığı şekilde paylaşılmaktadır.

 5. Tuba Coşkun diyor

  Daha önceki cevapta 2 diyordu bu sefer de 1.5 diyorsunuz hangisi doğru acaba ikisini de siz söylüyorsunuz anlamadm bir Türlü

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Size daha iyi hizmet sunmak için "çerezleri" kullanıyoruz. Sitemizi kullanarak çerezlere izin verdiğini kabul etmiş sayılıyorsunuz. TamamDaha Fazla Bilgi