kaymaz zemin
iş güvenliği uzmanlığı

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Çıkmış Sorular

İş güvenliği sınavlarına hazırlanmanın en iyi yollarından biri de geçmiş yıllardaki sınavlarda çıkan soruları çözmektir.

Aşağıdaki testte 2010 yılından itibaren c sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında çıkmış soruları çözebilirsiniz. Testi her başlattığınızda soru havuzu içinden rastgele 50 soru karşınıza gelecektir. Geçmiş yıllarda sınavlar 100 soru üzerinden olsa da güncel uygulamaya uygun olması açısından 50 soru olarak düzenlenmiştir.

Soruların altında konu ile ilgili bilgi sayfalarına verilen linklere tıklayarak o konuda daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

SORULAR

1. İşyerlerinde çalışanların sağlığını etkiyebilen etkenlerden biride aydınlatmadır.

Aydınlatma şiddeti aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak tanımlanmıştır?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

2. Ulusal İş güvenliği konseyi Yönetmeliğine göre Konseyin kuruluş amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

3. İşçilere kullandıkları iş ekipmanı ve kullanımına ilişkin verilen yazılı talimatta aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

4. Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi işverenin, elle taşıma işlerinde çalışanların ve temsilcilerinin bilgilendirilmelerini ve eğitimlerini sağlayacağı konulardan biri değildir?

Çıktığı Sınav : 2020 C Sınıfı

 
 
 
 
 

5. I. Karbonmonooksit

II. Ozon

III. Hidrojen Sülfür

Yukarıdakilerden hangileri hemoglobine bağlanarak öldürücü etkiye yol açar?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

6. Aşağıdaki gazlardan hangisi solunum sistemleri üzerinde tahriş edici etki göstermez?

Çıktığı Sınav : 2015 C Sınıfı

 
 
 
 
 

7. Aşağıda gece çalışması ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

8. Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik’e göre aşağıdakilerden hangisi  günde ancak 7,5 saat çalışılacak işlerden değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

9. Basınçlı kapların bakımları periyodik olarak yılda kaç kez yapılmalıdır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

10. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e göre,

I. Çok toksik madde; çok az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddedir.
II. Alevlenir madde, parlama noktası 60 °C – 75 °C arasında olan sıvı hâldeki maddedir.
III. Toksik madde; az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddedir.

tanımlarından hangileri doğrudur?

Çıktığı Sınav : 2017 C Sınıfı

 
 
 
 
 

11. Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’e göre, çocuk işçiler aşağıdaki işlerin hangisinde çalıştırılamaz?

Çıktığı Sınav : 2017 C Sınıfı

 
 
 
 
 

12. Kişisel koruyucu donanımlarda CE işaretinin iliştirilmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

13. Aşağıdakilerden hangisi çalışanların sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve çalışma verimini düşüren psikososyal risk etkenlerinden biri değildir?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

14. İnsan kulağının sesleri duyma eşiği nedir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

15. Emziren kadın işçinin doğumu izleyen kaç ay boyunca gece çalıştırılması yasaktır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

16. Aşağıdakilerden hangisi atmosferden aldığı havayı sıkıştırarak basıncını arttıran makinedir?

Çıktığı Sınav : 2018 C Sınıfı

 
 
 
 
 

17. Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerinde Kullanılmasına Dair Yönetmeliğe göre aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu donanımların kullanım şartları ve özellikle kullanım sürelerinin belirlenmesinde dikkate alınmaz?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

18. Malzeme güvenlik bilgi formunda, kimyasal madde ile ilgili aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Çıktığı Sınav : 2019 C Sınıfı

 
 
 
 
 

19. Sağlık hizmetlerinde çalışan hepatit B hastalığı veya taşıyıcılığı olan bir hemşirede, hepatit B olan bir hastadan kan aldıktan sonra kontamine iğnenin eline batması sonucu hepatit B hastalığı gelişiyor

Bu hastalık Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliğindeki meslek hastalığı gruplarının hangisinde yer alır?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

20. Risk değerlendirmesinde yer alan proaktif faaliyet türü hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

21. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, işyerinin devri hâlinde devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden ve devralan işveren birlikte sorumludurlar.

Devreden işverenin bu sorumluluğu, devir tarihinden itibaren ne kadarlık süreyle sınırlıdır?

Çıktığı Sınav : 2018 C Sınıfı

 
 
 
 
 

22. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre; işyerindeki iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bildirilen eksiklik ve aksaklıkların acil durdurmayı gerektirmesi veya yangın, patlama, göçme, kimyasal sızıntı ve benzeri acil ve hayati tehlike arz etmesi, meslek hastalığına sebep olabilecek ortamların  bulunmasına rağmen işveren tarafından gerekli tedbirlerin alınmaması hâlinde, bu durum işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanınca, Bakanlığın yetkili birimine, varsa yetkili sendika temsilcisine, yoksa çalışan temsilcisine bildirilir.

Buna göre, bildirim yapmadığı tespit edilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının belgesi kaç ay süreyle askıya alınır?

Çıktığı Sınav : 2017 C Sınıfı

 
 
 
 
 

23. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre, acil durumlarla ilgili;

I. olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri almak,
II. olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçümleri yapmak,
III. meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirmek

sorumluluklarından hangileri işverene aittir?

Çıktığı Sınav : 2019 C Sınıfı

 
 
 
 
 

24. Aşağıdakilerden hangisi yükün sahip olduğu özelliklerden dolayı yükün elle taşınması sırasında risk oluşturan faktörlerden değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

25. Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe göre Grup1 Biyolojik etkenler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

26. I. İşveren çalışanlarını derhal bilgilendirir

II. Yüksek maruziyet riski ortadan kaldırılıp durum normale dönene kadar etkilenmiş alana sadece onarım ve zorunlu işler yapacakların girişine müsaade edilir.

III. Yüksek maruziyet riski ortadan kaldırılıp durum normale dönene kadar etkilenmiş alana girenlerin herhangi bir koruyucu giysi giymesi zorunlu değildir.

Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğe Göre herhangi bir iş yerinde çalışanların yüksek düzeyde maruziyetine neden olabilecek beklenmedik bir olay veya kaza meydana geldiğinde yukarıdakilerden hangilerinin yapılması gerekir?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

27. Tamamlanmamış yanma ürünü olan ve kana oksijen taşıyıcı hemoglobini bağlayarak ölüme yol açan gaz aşağıdakilerden hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2014 C Sınıfı

 
 
 
 
 

28. Çalışma hayatını denetleme görevi yasal olarak aşağıdaki kurumlardan hangisine verilmiştir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

29. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, telafi çalışmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2017 C Sınıfı

 
 
 
 
 

30. Bir iş ekipmanı, kullanımı sırasında gözle muayene edilirken;

I. parçalardaki deformasyon,
II. aşınma,
III. korozyon

belirtilerinden hangileri dikkate alınması gereken hususlar arasında yer alır?

Çıktığı Sınav : 2020 C Sınıfı

 
 
 
 
 

31. Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’ne göre, kazı ve malzeme taşıma işlerinde kullanılan makine ve araçlara ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2017 C Sınıfı

 
 
 
 
 

32. Aşağıdakilerden hangisi işyeri hekimliği hizmetlerinin temel uygulamaları arasında değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

33. Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine göre, aşağıdaki işaretin anlamı hangisinde doğru verilmiştir?

 

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

34. Eğe ve törpülerin kullanımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

35. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe göre 8 çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan bir iş yerinde iş güvenliği uzmanı ayda en az kaç dakika görev yapar?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

36. Aşağıdakilerden hangisi bir Orta Gerilim (OG) havai hattında bakım ve onarım çalışmasında İş Sağlığı ve Güvenliği için gerekli değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

37. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine göre kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrolleri aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılır?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

38. Alçak ve yüksek gerilimin fazlar arası etkin değerleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

39. Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliğinin tarihsel gelişimi düşünüldüğünde;

I. Dilaver Paşa Nizamnamesi,
II. Mecelle,
III. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

düzenlemelerinden hangileri cumhuriyetin ilanından önce kabul edilmiştir?

Çıktığı Sınav : 2018 C Sınıfı

 
 
 
 
 

40. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’e göre, tehlikeli sınıfta yer alan ve 6.000 çalışanın olduğu bir işyerinde tam gün çalışacak en az kaç iş güvenliği uzmanı görevlendirilir?

Çıktığı Sınav : 2015 C Sınıfı

Not: Bu sorunun çıktığı 2015 yılından sonra ilgili yönetmeliği güncellenmesi nedeniyle iş güvenliği uzmanı çalışma süreleri değişmiştir. Aşağıdaki şıklar güncel yönetmeliğe göre uyarlanmıştır.

 
 
 
 
 

41. Aşağıdakilerden hangisi psikososyal risk etmenlerinden biri değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

42. İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi açık alanlardaki çalışmalarda çalışanların özellikle korunmasını gerektiren riskli durumlardan biri değildir?

Çıktığı Sınav : 2017 C Sınıfı

 
 
 
 
 

43. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal risk etmenlerinden biridir?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

44. Basınçlı ekipmanın amaçlanan kullanıma uygun yüklemelere ve öngörülebilen çalışma koşullarına uygun olarak tasarlanmasında aşağıdaki etkenlerden hangisinin hesaba katılması şart değildir?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

45. Aşağıda yer alanlardan hangisi antropometri alanını tanımlamaktadır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

46. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, işyerinin devri hâlinde devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden ve devralan işveren birlikte sorumludurlar.

Devreden işverenin bu sorumluluğu, devir tarihinden itibaren ne kadarlık süreyle sınırlıdır?

Çıktığı Sınav : 2018 C Sınıfı

 
 
 
 
 

47. Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi işverenlerin yükümlülükleri arasında yer almaz?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

48. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e göre çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi içeriğinde özellikle verilen konularda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

49. Askeri İşyerleri ile Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmeliğe göre işyerlerinin denetimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

50. I- Motorlu arabaların klakson sesleri işyerindeki diğer makinelerin meydana getirdiği gürültüleri bastıracak kadar kuvvetli olmalıdır.
II- Arabalar gündüz çok loş ve karanlık yerlerde veya gece kullanılmalıdır.
III-Benzin, mazot vb. yakıtla çalışan motorlu arabalar binaların içlerinde kullanılamayacaktır.

Motorlu araç kullanımı ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 


E-posta listesine abone olun
İş sağlığı ve güvenliği alanında gelişmeler, haberler ve bültenler e-posta adresinize gelsin.
İstediğiniz zaman listeden çıkabilirsiniz.
Bunları da beğenebilirsiniz
5 Yorumlar
 1. TARIK DEGİRMENCİ diyor

  11. Emziren kadın işçinin doğumu izleyen kaç ay boyunca gece çalıştırılması yasaktır?
  CEVAP:12 AY
  SIZ 6 YAPMISSINIIZ

 2. Tuba diyor

  Çok özür dileyerek açıklıyorum. Bir arkadaşıma sordum ve aldığım cevap. İki farklı soruymuş aynı sandığım. 1.5 ve 2 nin ayırdını açıklamış yönetmelik.
  Madde 204 – Kazanlarda basıncı, sıcaklığı ve su seviyesini gösteren aşağıdaki ölçü cihazları bulunacaktır:

  1) Kazanın en yüksek çalışma basıncının iki katını gösterecek şekilde taksimatlı manometresi olacak ve bunun en yüksek çalışma basıncını gösteren rakamı, kırmızı çizgi ile işaretlenmiş bulunacaktır.

  Manometrenin işaretleri, kazan boyunun birbuçuk katı uzaklıktan rahatça okunabilecek büyüklükte olacaktır.

 3. Tuba Coşkun diyor

  Çok özür dileyerek açıklıyorum. Bir arkadaşıma sordum ve aldığım cevap. İki farklı soruymuş aynı sandığım. 1.5 ve 2 nin ayırdını açıklamış yönetmelik.
  Madde 204 – Kazanlarda basıncı, sıcaklığı ve su seviyesini gösteren aşağıdaki ölçü cihazları bulunacaktır:

  1) Kazanın en yüksek çalışma basıncının iki katını gösterecek şekilde taksimatlı manometresi olacak ve bunun en yüksek çalışma basıncını gösteren rakamı, kırmızı çizgi ile işaretlenmiş bulunacaktır.

  Manometrenin işaretleri, kazan boyunun birbuçuk katı uzaklıktan rahatça okunabilecek büyüklükte olacaktır.

 4. isgnedir.com diyor

  Hangi sorularda olduğunu iletirseniz yardımcı oluruz. Sorular ve cevaplar ÖSYM’nin sitesinde yayınlandığı şekilde paylaşılmaktadır.

 5. Tuba Coşkun diyor

  Daha önceki cevapta 2 diyordu bu sefer de 1.5 diyorsunuz hangisi doğru acaba ikisini de siz söylüyorsunuz anlamadm bir Türlü

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Size daha iyi hizmet sunmak için "çerezleri" kullanıyoruz. Sitemizi kullanarak çerezlere izin verdiğini kabul etmiş sayılıyorsunuz. TamamDaha Fazla Bilgi