iş güvenliği uzmanlığıiso 9001

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Çıkmış Sorular

İş güvenliği sınavlarına hazırlanmanın en iyi yollarından biri de geçmiş yıllardaki sınavlarda çıkan soruları çözmektir.

Aşağıdaki testte 2010 yılından itibaren c sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında çıkmış soruları çözebilirsiniz. Testi her başlattığınızda soru havuzu içinden rastgele 50 soru karşınıza gelecektir. Geçmiş yıllarda sınavlar 100 soru üzerinden olsa da güncel uygulamaya uygun olması açısından 50 soru olarak düzenlenmiştir.

Soruların altında konu ile ilgili bilgi sayfalarına verilen linklere tıklayarak o konuda daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

SORULAR

1. Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe göre Grup1 Biyolojik etkenler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

2. Kaynak ve kesme işlemleri çok farklı koşullar altında kat seviyesinden yüksek çok çeşitli yerlerde (fabrikalarda, uzay kafesi konstürsiyon- larında, çukurlarda, teknelerde, madenlerde, tanklarda vb.) yapılmaktadır. Bu tarz yerlerde kaynak ve kesme işlemleri yapılırken çalışanın meşgul edilmemesi ve
çalışan kişinin işine konsantre olarak değişen şartlara göre pozisyonunu iyi ayarlaması gerekmektedir.

Bu konularla ilgilenen bilim dalı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

3. Meslek hastalıklarına ilişkin olarak, aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

4. Aşağıdaki ikili gaz gruplarından hangisinde yanıcı olmayan bir gaz bulunmaktadır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

5. Yapı işlerinde kullanıla iskelelerin periyodik kontrolleri ile ilgili,

I. Standartlarda aksi belirtilmemişse azami kontrol periyodu 6 aydır.

II. Standartlarda aksi belirtilmemiş ise azami kontrol periyodu 1 yıldır.

III. Periyodik kontroller inşaat mühendisi veya tekniker tarafından yapılabilir.

IV. Periyodik kontroller makine mühendisi veya teknikeri tarafından yapılabilir.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

6. Biyolojik etkenlere bağlı meslek hastalıkları aşağıdaki sektörlerin hangisinde daha fazla görülür?

Çıktığı Sınav : 2014 C Sınıfı

 
 
 
 
 

7. Kanserojen veya mutajen maddelere maruziyet sonucu ortaya çıkan meslek hastalıklarında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

8. Kaldırma makineleri kabul edilen en ağır yükün en az kaç katını etkili ve güvenli bir şekilde kaldırmalıdır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

9. Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik’e göre, maruziyet eylem değerlerinin aşıldığının tespit edilmesi hâlinde işveren tarafından maruziyeti en aza indirmek için uygulanacak eylem planı;

I. mekanik titreşime maruziyetlerini azaltmak amacıyla iş ekipmanını doğru ve güvenli bir şekilde kullanmaları için çalışanlara gerekli bilgi ve eğitimi vermek,

II. yapılan iş göz önünde bulundurularak, mümkün olan en yüksek düzeyde titreşim oluşturan, ergonomik tasarlanmış uygun iş ekipmanını seçmek,

III. maruziyet süresi ve düzeyini sınırlandırmak,

hususlarından hangileri dikkate alınarak oluşturulur?

Çıktığı Sınav : 2017 C Sınıfı

 
 
 
 
 

10. İşçilere kullandıkları iş ekipmanı ve kullanımına ilişkin verilen yazılı talimatta aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

11. Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik’e göre, maruziyet eylem değerlerinin aşıldığının tespit edilmesi halinde işveren tarafından maruziyeti en aza indirmek için uygulanacak eylem planı;

I. mekanik titreşime maruziyetlerini azaltmak amacıyla iş ekipmanını doğru ve güvenli bir şekilde kullanmaları için çalışanlara gerekli bilgi ve eğitimi vermek,
II. yapılan iş göz önünde bulundurularak, mümkün olan en yüksek düzeyde titreşim oluşturan, ergonomik tasarlanmış uygun iş ekipmanını seçmek,
III. maruziyet süresi ve düzeyini sınırlandırmak

hususlarından hangileri dikkate alınarak oluşturulur?

Çıktığı Sınav : 2017 C Sınıfı

 
 
 
 
 

12. Elle Taşıma İşleri Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi özellikle sırt ve bel incinmesine neden olabilecek yükle ilgili risk faktörlerinden biri değildir?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

13. Aşağıda yer alanlardan hangisi işyerindeki banyo-temizlik yerleri için uygun değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

14. Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik’e göre aşağıdakilerden hangisi  günde ancak 7,5 saat çalışılacak işlerden değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

15. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirmesi dokümanında yer alması gereken asgari bilgilerden biridir?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

16. Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine göre yangınla mücadele işaretlerinin temel nitelikleri ile ilgili,

I. Dikdörtgen ve kare biçiminde olmalıdır.

II. Kırmızı zemin üzerinde beyaz pikrogram olmalıdır.

III. İşaretler sarı çerçeve içinde olmalıdır.

Yargılardan hangileri doğrudur?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

17. Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliğinin tarihsel gelişimi düşünüldüğünde;

I. Dilaver Paşa Nizamnamesi,
II. Mecelle,
III. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

düzenlemelerinden hangileri cumhuriyetin ilanından önce kabul edilmiştir?

Çıktığı Sınav : 2018 C Sınıfı

 
 
 
 
 

18. Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik kapsamında aşağıda belirtilenlerden hangisi kişisel koruyucu donanımdan sayılır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

19. Aşağıdakilerden hangisi elektromanyetik spektrumda yer alan radyasyon türlerinden biri değildir?

Çıktığı Sınav : 2019 C Sınıfı

 
 
 
 
 

20. Gaz dedektörlerinde okunan LEL değeri neyi ifade eder?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

21. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine göre kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrolleri aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılır?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

22. Aşağıda verilen tehlike-risk eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

23. Emziren kadın işçinin doğumu izleyen kaç ay boyunca gece çalıştırılması yasaktır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

24. Günlük gürültü maruziyetinin günden güne belirgin şekilde farklılık gösterdiğinin kesin olarak tespit edildiği işlerde, günlük maruziyet düzeyi yerine kullanılacak yeterli ölçümle tespit edilen haftalık gürültü maruziyet düzeyi kaç dB(A) sınır değerini aşamaz?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

25. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre işveren aşağıdakilerden hangisinde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorunda değildir?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

26. Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakında Yönetmelik’e göre, temel eğitimini tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların çalışma saatleri haftada en çok kaç saattir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

27. I – Eldiven ateşe dayanıklı olarak üretilmiş olmalıdır.
II- Önlük ve tozluk deriden ve ateşe, radyant ısıya ve sıcak metal çapaklarına dayanıklı olmalıdır.
III-Ayakkabılar sıcak çapakların ayağa girmesini önlemek amacıyla uzun konçlu, malzeme düşmelerine karşı burnu çelikli olarak yapılmalıdır.

Kaynak işlemi yapanların giyecekleri koruyucu donanımların özellikleri ile ilgili olarak yukarıda verilen maddelerden hangileri doğrudur?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

28. İşyerlerinde çalışanların sağlığını etkiyebilen etkenlerden biride aydınlatmadır.

Aydınlatma şiddeti aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak tanımlanmıştır?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

29. Bir kazanda kazanın en yüksek çalışma basıncını gösteren taksimatlı manometrenin işaretleri kazan boyunun kaç katı uzaklıktan rahatça okunabilmelidir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

30. Oksi-gaz kaynağı yapılan bir atelyede ısı kaynağına yakınlığı nedeni ile ısınan asetilen tüpünün patlama riskinin önlenmesi için aşağıdaki işlemlerden hangisinin yapılması gerekir?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

31. Aşağıdakilerden hangisi biyolojik risk uyarı işaretidir?

Çıktığı Sınav : 2015 C Sınıfı

 
 
 
 
 

32. Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik’e göre tam akustik baretler, kişisel koruyucu donanım listesinde aşağıdakilerin hangisi kapsamında yer alır?

Çıktığı Sınav : 2018 C Sınıfı

 
 
 
 
 

33. Emniyet kemeri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

34. Malzeme güvenlik bilgi formunda, kimyasal madde ile ilgili aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Çıktığı Sınav : 2019 C Sınıfı

 
 
 
 
 

35. İşe giriş muaynesi sırasında öncelikle yapılması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir ?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

36. Yeraltı maden işletmeleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

37. Aşağıdakilerden hangisi yükün sahip olduğu özelliklerden dolayı yükün elle taşınması sırasında risk oluşturan faktörlerden değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

38. Aşağıdakilerden hangisi atmosferden aldığı havayı sıkıştırarak basıncını arttıran makinedir?

Çıktığı Sınav : 2018 C Sınıfı

 
 
 
 
 

39. ….. bölgesi: Merkezi, kişinin kulaklarını birleştiren çizginin orta noktası olan ……. cm yarıçaplı kürenin, başın ön kısmında kalan yarısıdır.” cümlesindeki  boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

40. Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine göre, aşağıdaki işaretin anlamı hangisinde doğru verilmiştir?

 

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

41. Kusurlu durumların ortadan kaldırılmasında aşağıdakilerden hangisi en son tercih edilmelidir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

42. Kaynak işlerinde kullanılan tüplerin renk kodlaması aşağıdakilerden hangisinde yanlış olarak verilmiştir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

43. Aşağıdakilerden hangisi iskelelerde asgari bulunması gereken özelliklerden değildir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

44. Risk değerlendirmesinde yer alan proaktif faaliyet türü hangisidir?

Çıktığı Sınav : 2013 C Sınıfı

 
 
 
 

45. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret; normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde kaçı yükseltilmesi suretiyle ödenir?

Çıktığı Sınav: 2014 C Sınıfı

 
 
 
 
 

46. Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi temel nitelikleri dikdörtgen veya kare biçiminde olan ve yeşil zemin üzerine beyaz piktogramla yapılan işaretlerdir?

Çıktığı Sınav : 2014 C Sınıfı

 
 
 
 
 

47. Bir binada yılda en az kaç kez yangın söndürme ve tahliye tatbikatı yapılmalıdır?
Çıktığı Sınav : 2018 C Sınıfı

 
 
 
 
 

48. 4857 sayılı iş kanununa göre yer altı maden işlerinde çalışan işçilerin haftalık çalışma süresi en çok kaç saattir ?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

49. Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğine göre

I. Hafriyat

II. Restorasyon

III. Proje hazırlama

IV. Bakım boyama ve temizleme

İşlerinden hangileri yapı işleri listesinde yer almaz?

Çıktığı Sınav : 2016 C Sınıfı

 
 
 
 
 

50. Bir binada yılda en az kaç kez yangın söndürme ve tahliye tatbikatı yapılmalıdır ?

Çıktığı Sınav : 2018 C Sınıfı

 
 
 
 
 


E-posta listesine abone olun
İş sağlığı ve güvenliği alanında gelişmeler, haberler ve bültenler e-posta adresinize gelsin.
İstediğiniz zaman listeden çıkabilirsiniz.
Bunları da beğenebilirsiniz
4 Yorumlar
 1. Tuba diyor

  Çok özür dileyerek açıklıyorum. Bir arkadaşıma sordum ve aldığım cevap. İki farklı soruymuş aynı sandığım. 1.5 ve 2 nin ayırdını açıklamış yönetmelik.
  Madde 204 – Kazanlarda basıncı, sıcaklığı ve su seviyesini gösteren aşağıdaki ölçü cihazları bulunacaktır:

  1) Kazanın en yüksek çalışma basıncının iki katını gösterecek şekilde taksimatlı manometresi olacak ve bunun en yüksek çalışma basıncını gösteren rakamı, kırmızı çizgi ile işaretlenmiş bulunacaktır.

  Manometrenin işaretleri, kazan boyunun birbuçuk katı uzaklıktan rahatça okunabilecek büyüklükte olacaktır.

 2. Tuba Coşkun diyor

  Çok özür dileyerek açıklıyorum. Bir arkadaşıma sordum ve aldığım cevap. İki farklı soruymuş aynı sandığım. 1.5 ve 2 nin ayırdını açıklamış yönetmelik.
  Madde 204 – Kazanlarda basıncı, sıcaklığı ve su seviyesini gösteren aşağıdaki ölçü cihazları bulunacaktır:

  1) Kazanın en yüksek çalışma basıncının iki katını gösterecek şekilde taksimatlı manometresi olacak ve bunun en yüksek çalışma basıncını gösteren rakamı, kırmızı çizgi ile işaretlenmiş bulunacaktır.

  Manometrenin işaretleri, kazan boyunun birbuçuk katı uzaklıktan rahatça okunabilecek büyüklükte olacaktır.

 3. isgnedir.com diyor

  Hangi sorularda olduğunu iletirseniz yardımcı oluruz. Sorular ve cevaplar ÖSYM’nin sitesinde yayınlandığı şekilde paylaşılmaktadır.

 4. Tuba Coşkun diyor

  Daha önceki cevapta 2 diyordu bu sefer de 1.5 diyorsunuz hangisi doğru acaba ikisini de siz söylüyorsunuz anlamadm bir Türlü

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Size daha iyi hizmet sunmak için "çerezleri" kullanıyoruz. Sitemizi kullanarak çerezlere izin verdiğini kabul etmiş sayılıyorsunuz. TamamDaha Fazla Bilgi