msds
osgb
etiketleme kilitleme

İşyeri Hekimi Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

İşyeri hekimliği, iş dünyasında çok uzun yıllardır yeri olan bir meslektir. Ancak İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu‘nun yürürlüğe girmesinden sonra görev ve yetkileri daha net olarak belirlenmiş ve mesleğin çalışan sağlığı üzerindeki etkisi artmıştır.

İşyeri hekimlerinin görev, yetki ve sorumlulukları İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiştir. Bu yönetmeliğe göre işyeri hekimlerinin görevli olduğu konular aşağıdaki konulardır;

  • Rehberlik
  • Risk Değerlendirmesi
  • Sağlık Gözetimi
  • Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt
  • İlgili Birimlerle İşbirliği

İşyeri Hekiminin Görevleri Nelerdir?

Rehberlik

İşyeri hekimleri, işyerinde yapılan tüm faaliyetler ile ilgili olarak yöntem, makine, alet ve diğer ekipmanlar hakkında iş sağlığı ve güvenliği açısından işverene önerilerde bulunmalıdır.

İşyerinde meydana gelen iş kazalarının, meslek hastalıklarının ve diğer sağlık problemlerinin nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak da işyeri hekiminin görevlerinden birisidir.

Risk Değerlendirmesi

İşyerinde yapılması gereken risk değerlendirmesi çalışmasına katılmak, risk değerlendirmesi ile belirlenen risklerin giderilmesi için işverene önerilerde bulunmak işyeri hekiminin görevidir.

Risk değerlendirmesi konusunda yaygın uygulamanın aksine tek sorumlu personel iş güvenliği uzmanı değildir. Risk değerlendirmesi, işyeri hekimi, teknik elemanlar, çalışan temsilcileri ve yöneticiler ile beraber hazırlanmalıdır.

Sağlık Gözetimi

İşyeri hekiminin en temel görevi işyerinde çalışanların sağlık gözetimini yapmaktır. Sağlık gözetimi kapsamında işyeri hekimleri çalışanların sağlığını olumsuz etkileyebilecek her türlü davranış, faaliyet, malzeme, ekipman, yöntem ve durumu önceden belirleyerek önleyici hekimlik prensibi ile önlem alınması için öneriler sunar.

İş giriş muayeneleri ve periyodik sağlık muayeneleri de sağlık gözetimi kapsamında işyeri hekimi görevleri arasındadır. Sağlık gözetimi kapsamında isg dosyasında olması gerekenler işyeri hekimi tarafından takip edilmelidir.

Tavsiye Yazı: İş Girişte İstenecek Sağlık Tetkikleri

İşyeri hekimleri, çalışanların geçirdiği hastalıklar ile ilgili ön tanı, hastaneye sevk ve reçete yazmak gibi görevleri yapar.

Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt

İşyerinde çalışanların sağlığı ve hijyen ile ilgili eğitimler işyeri hekimi tarafından verilmelidir. Ayrıca yıllık iş sağlığı ve güvenliği değerlendirme raporları, çalışma talimatları gibi dokümanları da iş güvenliği uzmanı ile birlikte işyeri hekimi tarafından hazırlanır.

Tavsiye Yazı: İşyeri Hekimlerinin Vermesi Gereken Eğitimler

İlgili Birimlerle İşbirliği

İşyeri hekimi, görevli olduğu konularla ilgili görevi olan diğer çalışanlar ve iş güvenliği uzmanı ile ortak çalışmalar yapmalıdır.

Ayrıca işyerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu bulunması halinde, kurul ile ortak çalışmalıdır.

İşyeri Hekiminin Yetkileri Nelerdir?

İşyeri hekimi, çalışma ortamında tespit edilen hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu durumun acil müdahale gerektirmesi halinde işin durdurulması için işverene başvurmaya yetkilidir.

Ancak bu yetki “işi durdurma” yetkisi olmayıp sadece işverenden işin durmasını talep edebilir.

İşyeri hekimi görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapma, gerekli bilgi ve belgelere ulaşma ve çalışanlarla görüşme yetkisine sahiptir. Özellikle sağlık ile ilgili tüm bilgiler işyeri hekimi tarafından bilinmelidir.

İşyeri Hekiminin Sorumlulukları Nelerdir?

İşyeri hekimleri, işin normal akışını aksatmadan, verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunarak görevlerini yaparlar.

Gizlilik kapsamında işveren ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları hakkındaki bilgiler ile çalışanın kişisel sağlık dosyasındaki bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler.

İşyeri hekimleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur.

İşyeri hekimleri, işverene yazılı olarak bildirdikleri iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirlerden acil durdurma gerektiren haller ile yangın, patlama, göçme, kimyasal sızıntı gibi hayati tehlike arz edenleri, belirlenecek makul bir süre içinde işveren tarafından yerine getirilmemesi durumunda, işyerinin bağlı bulunduğu çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne yazılı olarak bildirmekle yükümlüdürler.

İşyeri hekimi, meslek hastalığı ön tanısı koyduğu çalışanları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen hastanelere sevk eder.

Bu içerik İsgnedir.com yazarı tarafından oluşturulmuştur. İsgnedir.com`un belirtmiş olduğu “İçerik Kullanım İzinleri”ne bağlı kalmak kaydıyla kullanabilirsiniz.

Bu içerik İsgnedir.com yazarı tarafından oluşturulmuştur. İsgnedir.com`un belirtmiş olduğu “İçerik Kullanım İzinleri”ne bağlı kalmak kaydıyla kullanabilirsiniz.